Ne bis in idem on latinankielinen lause, joka käännetään suomeksi ”ei kahdesti samassa asiassa”. Ne bis in idem -kielto on yksi oikeudenkäynnin perussäännöistä. Tämä niin sanottua negatiivista oikeusvoimavaikutusta ilmentävä periaate kieltää tuomioistuinta käsittelemästä uudestaan asiaa, joka on saanut jo lainvoiman. Jos jossakin asiassa on jo annettu lainvoimainen tuomio, samaa asiaa ei oteta toista kertaa käsiteltäväksi tuomioistuimessa. Tuomioistuimen on näin ollen jätettävä jo kerran lainvoimaisesti ratkaistua asiaa koskeva uusi kanne tutkimatta.

Lainvoimalla tarkoitetaan sitä, että tuomioistuimen antama tuomio tai muu viranomaisen päätös on tullut lopulliseksi.  Esimerkiksi riita-asiasta annettu ratkaisu tulee lainvoimaiseksi 30 päivän kuluttua sen antamisesta, jos siitä ei ole valitettu. Ne bis in idem -kielto soveltuu sekä riita- että rikosasioihin. Rikosasioissa se on yksi syytetyn vähimmäisoikeuksista. Rikosasiaa ei saa tutkia uudelleen eikä ketään rangaista oikeudenkäynnissä rikoksesta, josta hänet on aikaisemmin jo lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi. Näin ollen ketään ei saa edes syyttää kahdesti samasta rikoksesta.

Ne bis in idem -kielto ei tietenkään estä saman asian käsittelemistä eri instansseissa. Luonnollisesti käräjäoikeuden antamasta ratkaisusta voi valittaa hovioikeuteen. Hovioikeuden ratkaisusta voi edellytysten täyttyessä valittaa korkeimpaan oikeuteen. Näin ollen sama asia voi olla käsittelyssä kolmekin kertaa eri oikeusasteissa ilman, että se rikkoo ne bis in idem -kieltoa. Kielto estääkin siis nimenomaan uuden prosessin käynnistämisen sellaisesta asiasta, joka on jo kertaalleen lainvoimaisesti ratkaistu.

Esimerkki: Pekkaa syytetään polkupyörän varastamisesta. Pekka saa käräjäoikeudessa vapauttavan tuomion, koska todisteet eivät riittäneet Pekan tuomitsemiseksi. Tuomio lainvoimaistuu, kun siitä ei valiteta. Pekkaa vastaan ei voida nostaa uutta juttua saman polkupyörän varastamisesta, vaikka näyttöä myöhemmin oltaisiinkin saatu lisää. Sen sijaan toisen polkupyörän varastamisesta Pekkaa voidaan syyttää, koska kyse ei ole samasta asiasta vaan eri asiasta.

Nopeaa apua lakiasioihin.