Oikaisuvaatimus metsästäjätutkinnosta tai ampukakokeesta tulevat eteen lähinnä tilanteissa, joissa ampumakoe tai metsästäjätutkinto on hylätty.

Ampumakoe on suoritettava sen joka aikoo metsästää kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa tai karhua rihlatulla luotiaseella. Ampukakokeen sisältö riippuu siitä, mitä aikoo metsästää. Ampumakoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki neljä laukausta vähintään sivuavat osuma-aluetta. Ermielisyys siitä, onko ampumakoe suoritettu hyväksytysti voi liittyä esim. osumiin.

Myös käytettävän aseen ja sen patruunoiden on täytettävä vaatimukset. Käytettävä luoti on vapaa. Sallittuja luoteja ovat mm. kokovaippa-, puolivaippa- ja lyijyluoti.

Oikaisuvaatimus metsästäjätutkinnosta

Jokaisen metsästäjän on suoritettava hyväksytysti metsästäjätutkinto. Tällä varmistetaan, että metsästyksen ja riistanhoidon säännösten ja määräysten tuntemus on riittävällä tasolla. Koe on suoritettava, että voi maksaa riistanhoitomaksun ja saada metsästyskortin. Metsästäjätutkinto suoritetaan kirjallisella kokeella, joka sisältää 60 kysymystä. Hyväksytyssä tutkinnossa saa olla enintään kahdeksan virhettä. Päätöksestä on annettava oikaisuvaatimusosoitus.

Riistanhoitoyhdistys ilmoittaa uudet metsästäjät metsästäjärekisteriin.

Riistanhoitoyhdistys antaa metsästäjätutkinnon ja ampumakokeen hyväksytystä tai hylätystä suorituksesta kirjallisen päätöksen sekä oikaisuvaatimusosoituksen, jossa on ohjeet oikaisun pyytämiseen.

Sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka osoitetaan Suomen riistakeskukselle, on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot. Siinä on mainittava myös päätös, johon haetaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Jos vaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja tarvittavat yhteystiedot. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30vrk. kuluttua päätöksestä. Vaatimus käsitellään kiireellisenä.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.