Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle tämän lain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimus on tullut ajoissa, jos se on saapunut viikkoa ennen aikaisinta kokouskutsun toimittamisajankohtaa.

On huomioitava, että osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa myös kyselyoikeus eli hallituksen tai isännöitsijän on osakkaan pyynnöstä annettava tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa yhtiökokouksessa käsiteltävän asian arviointiin.

Yhtiökokoukseen osallistuminen

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Osallistumisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on yhtiökokousta edeltävänä päivänä (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkittynä osakeluetteloon tai osakehuoneistorekisteriin. 

Uudella omistajalla ei lunastusmenettelyn aikana ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei saa osallistua yhtiökokoukseen.

Mikäli osakas ei itse osallistu kokoukseen, hän voi valtuuttaa jonkun menemään yhtiökokoukseen puolestaan. Valtuutetun on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Osakkeenomistajalla ja valtuutetulla saa olla kokouksessa avustaja eli henkilö, joka on läsnä kokouksessa osakkeenomistajan lisäksi. Avustajia saa olla vain yksi.

Hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä on oikeus olla läsnä kokouksessa.

Myös taloyhtiössä vuokraoikeuden tai muun oikeuden perusteella asuvilla asukkailla on oikeus olla läsnä yhtiökokouksessa, jos yhtiössä on vähintään viisi osakehuoneistoa, joilla on eri omistajat ja mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiössä noudatettavia järjestyssääntöjä, yhtiön yhteisten tilojen käyttöä tai sellaista kunnossapitoa tai uudistamista, joka vaikuttaa olennaisesti vuokralaisen tai asukkaan huoneiston taikka yhteisten tilojen käyttöön. Vuokralaisilla on puheoikeus, mutta he eivät saa äänestää.

Yhtiökokoukseen osallistuminen etäyhteydellä

Yhtiökokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä tai postitse, mikäli yhtiöjärjestyksessä näin määrätään. Myös hallitus voi tehdä tästä päätöksen, jollei yhtiöjärjestyksessä tätä erikseen kielletä. Yhtiön on kuitenkin aina järjestettävä myös perinteinen yhtiökokous, joten yhtiökokousta ei voi järjestää pelkästään etänä. Etäosallistuminen voidaan toteuttaa myös ennakkoäänillä.

Edellytyksenä etäosallistumisen käyttämiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. 

Mahdollisuudesta osallistua kokoukseen postin välityksellä tai teknisen välineen avulla on mainittava yhtiökokouskutsussa. Kokouskutsusta on myös mainittava, jos osallistuminen kokoukseen teknisen välineen avulla rajoittaa näin osallistuvan osakkeenomistajan puhevaltaa. Mikäli puheoikeus on etäyhteyden takia rajattu eikä tästä ole ollut mainintaa kutsussa, voivat yhtiökokouksen päätökset olla moitekelpoisia, jos kutsussa ollut virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten osakkeenomistajan oikeuteen.

Lue lisää yhtiökokouksesta.

Ella Suitiala

Artikkelin kirjoittaja:

Ella Suitiala
Lakimies, OTM
Suomen Juristit Oy
01.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.