Osake tuottaa yhden äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että jokainen osakeryhmä tuottaa yhden äänen.

Yhtiökokouksessa järjestettävässä äänestyksessä yhden osakkeenomistajan äänimäärä on enintään viidesosa kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.

Yhteisomistajat eivät voi yhtiökokouksessa äänestää eri vaihtoehtoja, vaan heidän tulee käyttää äänioikeuttaan yhtenevästi.

Enemmistöpäätös

Yhtiökokouksen päätökseksi tulee pääsääntöisesti ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Yhtiökokous voi ennen vaalia päättää, että valitaan se, joka saa yli puolet annetuista äänistä. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Vaali kuitenkin ratkaistaan arvalla.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan tosin tiukentaa tietyn päätöksen edellyttämää äänimäärää.

Määräenemmistöpäätös

Mikäli yhtiökokouksen päätös vaatii määräenemmistön, päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Äänestämättä jättäminen yhtiökokouksessa ja tyhjää äänestäminen tarkoittaa käytännössä siten päätöksen vastustamista.

Määräenemmistöllä tehtäviä päätöksiä ovat asuntoyhtiölain mukaan

1) yhtiöjärjestyksen muuttaminen;

2) suunnattu osakeanti;

3) optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen; sekä

4) suunnattu omien osakkeiden hankkiminen.

Määräenemmistövaatimusta ei voi lieventää yhtiöjärjestyksen määräyksellä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan tosin säätää muistakin asioista, joista päättäminen edellyttää määräenemmistöö.

Kunnossapitoa ja uudistuksia koskevat päätökset

Yhtiökokouksessa päätetään kunnossapidosta, joka on laajakantoinen taikka vaikuttaa olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin. Vähäiset kunnossapitotoimet kuuluvat yhtiön hallituksen ja isännöitsijän päätösvaltaan. Kunnossapidosta päätetään yksinkertaisella enemmistöllä eli päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet äänistä. Osakkeenomistajan maksuaika on kuitenkin oltava riittävän pitkä, eikä kuukausittainen maksuvelvollisuus saa kohota kohtuuttoman korkeaksi.

Yhtiökokous päättää myös uudistuksesta, joka on laajakantoinen taikka vaikuttaa olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin. Uudistukseen riittää enemmistöpäätös, mikäli osakkeenomistajan maksuvelvollisuus ei muodostu kohtuuttoman ankaraksi ja

  • kiinteistö tai rakennus saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia TAI
  • kiinteistön tai rakennuksen käyttämiseen liittyvän hyödykkeen vastikerahoitteinen yhteishankinta on tavanmukaista TAI
  • toimenpiteestä määrätään yhtiöjärjestyksessä TAI
  • toimenpide on muuten yhtiöjärjestyksessä määrätyn toiminnan mukainen.

Mikä on tavanomainen uudistus?

Uudistus voi olla esimerkiksi lämmitysmuodon muuttaminen, yhteisten saunatilojen rakentaminen, hissien tason parantaminen tai tiedonsiirtoverkkojen ja valvontalaitteiden hankkiminen. Tavanomainen uudistus on sellainen, jota pidetään yleisesti ottaen normaalina varustuksena asunto-osakeyhtiöissä. Tavanomaisena voidaan pitää esimerkiksi uusien asuntojen laatustandardit, jotka perustuvat viranomaismääräyksiin tai rakentamisen yleiseen tasoon. Käsitykset tavanomaisesta asumistasosta muuttuvat ajan kuluessa, joten tavanomaisuuden käsite luonnollisesti laajenee.

Hyödykkeitä, joiden vastikerahoitteinen yhteishankinta on tavanmukaista, ovat  esimerkiksi  huoneistojen lämmitys, käyttövesi, jätehuolto ja tietoliikenneyhteyslaitteet. Sellaisia hyödykkeitä, jotka selvästi hyödyttävät vain osaa osakkeenomistajista, ei voida rahoittaa vastikeperusteistesti.

Tavanomaisen tason ylittävä uudistus

Yhtiökokous voi enemmistöllä päättää myös ajankohdan tavanomaisen tason ylittävästä uudistuksesta, josta ei määrätä yhtiöjärjestyksessä. Tällaisesta uudistuksesta yhtiölle aiheutuneista kuluista voidaan periä yhtiövastiketta vain siihen suostuneilta osakkeenomistajilta ja heidän osakkeidensa uusilta omistajilta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen vastikeperusteiden mukaisesti.

Vain joitakin osakkeenomistajia hyödyttävä uudistus yhtiön tiloissa

Yhtiökokous voi myös sallia määräenemmistöllä yhtiön hallinnassa olevien tilojen käyttämisen uudistukseen, joka hyödyttää vain osaa osakkeenomistajista, jos se voi tapahtua loukkaamatta yhdenvertaisuusperiaatetta. Tällaisesta uudistuksesta aiheutuneista kuluista voidaan periä yhtiövastiketta vain siihen suostuneilta osakkeenomistajilta ja heidän osakkeidensa uusilta omistajilta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen vastikeperusteiden mukaisesti.

Lue lisää siitä kuka saa käyttää asunto-osakeyhtiön päätöksentekovaltaa.


Ella Suitiala

Artikkelin kirjoittaja:

Ella Suitiala
Lakimies, OTM
Suomen Juristit Oy
02.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.