Paikallispoliisin päivittäisorganisaatio on hierarkinen organisaatio, joka ylhäältä alaspäin muodostuu seuraavasti;

Paikallispoliisin päivittäisorganisaatio –  1. Yleisjohtaja

Paikallispoliisin tilanne- tai johtokeskuksessa on päällystöön kuuluva yleisjohtaja, joka vastaa operatiivisen kenttätoiminnan johtamisesta. Johtokeskuksen yleisjohtajan toimialue voi koostua useamman poliisilaitoksen alueesta.

Yleisjohtaja on toimialueella työvuorossa olevien operatiivisessa kenttätoiminnassa työskentelevien esimies. Kiireellisen poliisitehtävän hoitamiseksi yleisjohtaja voi antaa koko toimialueensa poliisin henkilöstöä koskevia käskyjä.

Yksittäisen poliisille kuuluvan tehtävän yleisjohtaja on tehtävää suorittavan henkilöstön esimies. Tällä on usein merkitystä poliisin toiminnan lainmukaisuuden arvioinnin kanssa. Virkakäskyä on noudatettava, ellei se ole ilmeisen lainvastainen. Myös yleisjohtajan toiminta tulee arvioiduksi esim. tutkittaessa poliisin voimankäyttöä ja siitä yksittäistilanteessa annettuja määräyksiä.

2. Kenttäjohtaja

Paikallispoliisin kenttäjohtaja vastaa toimialueensa kenttätoiminnan operatiivisesta johtamisesta yleisjohtajan alaisuudessa.

Kenttäjohtaja on, päällystöä lukuun ottamatta, toimialueella työvuorossa olevien operatiivisessa kenttätoiminnassa työskentelevien esimies. Kenttäjohtajalla on työnjohtovastuu toimialueensa poliisille kuuluvien tehtävien hoitamisesta.

3. Partionjohtaja

Paikallispoliisissa tai poliisin valtakunnalliseen yksikköön kuuluvassa toimintayksikössä ryhmänjohtajaksi tai partionjohtajaksi määrätty poliisimies on alaisuudessaan toimivien poliisimiesten esimies.

Yksittäisen poliisille kuuluvan tehtävän suoritusvastuu on tilannejohtajalla. Tilannejohtaja on johtamaansa tehtävää suorittavan henkilöstön esimies. Yksittäistä vaativaa poliisitehtävää suorittamaan voidaan muodostaa tilanneorganisaatio, joka toimii irrallisena päivittäistoiminnasta.

Partion toista jäsentä kutsutaan partiomieheksi.

Hierarkinen päätöksentekojärjestelmä liittyy ennen kaikkea toimintaan ja tehtävien priorisointiin. Hierarkia liittyy keskeisesti myös toimivaltuuksiin. Yleisjohtaja on pidättämiseen oikeutettu virkamies ja tekee päätökset esim. pakkokeinoista.

Nopeaa apua lakiasioihin.