Paliskunnan kokouksen päätöksenteko on menettelyä, jossa päätetään paliskunnan asioista. Paliskunnan muodostavat paliskunnan osakkaat, eli poronomistajat.

Paliskunta voi kantaa ja vastata toimialueensa poronhoitoa koskevissa asioissa ja saada nimiinsä oikeuksia sekä tehdä sitoumuksia tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä suorittamiseksi. Paliskunnan osakas ei vastaa henkilökohtaisesti paliskunnan velvoitteista.

Poronomistajan oikeus saada poronsa hoidetuksi

Poronomistajalla joka asuu poronhoitoalueella on oikeus saada poronsa hoidetuksi sellaisen paliskunnan alueella, joka kokonaan tai osittain sijaitsee hänen kotikuntansa alueella. Yleensä porot on hoidettava yhden paliskunnan alueella. Kun poroja tuodaan paliskunnan alueella, on poronomistajan yleensä maksettava paliskunnalle pääsymaksu.

Paliskunnan kokouksen päätöksenteko

Kokoukseen osallistuvat paliskunnan poronomistajat suorittamalla paliskunnalle lukuporojensa mukaisessa suhteessa vuosimaksun. Vuosimaksun voi suorittaa rahalla, mutta myös tekemällä itse tai teettämällä paliskunnan hallituksen määräämiä poronhoitotöitä. Kokouksessa päätetään paliskunnan asioista.

Kokous kutsutaan koolle ilmoituksella. Äänestys tapahtuu niin, että jokainen poronomistaja voi äänestää yhtä monellä äänellä, kuin hänellä on lukuporoja. Kukaan ei kuitenkaan voi äänestää äänimäärällä joka vastaa yli viittä prosenttia paliskunnan osakkaiden lukuporojen määrästä.

Päätökseksi katsotaan se mielipide, jota enemmistö (äänistä) on kannattanut. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.

poronhoitolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.