Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia pannaan vireille hakemuksella sen paikkakunnan käräjäoikeudessa, missä lapsella on asuinpaikka. Jos lapsella ei ole asuinpaikkaa Suomessa, lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia on pantava vireille sen paikkakunnan käräjäoikeudessa, missä lapsella on viimeksi ollut Suomessa asuinpaikka. Jos lapsella ei ole ollut Suomessa asuinpaikkaa, asia laitetaan vireille sen paikkakunnan käräjäoikeudessa, missä lapsen vanhemmilla tai jommallakummalla vanhemmista taikka huoltajaksi esitetyllä henkilöllä on asuinpaikka. Jos mikään tuomioistuin ei edellä sanotun mukaan ole toimivaltainen, asia on pantava vireille Helsingin käräjäoikeudessa. Lakimiehen apuun on syytä turvautua, mikäli lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia saatetaan oikeuden ratkaistavaksi. 

Hakemuksen käräjäoikeuteen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta voivat tehdä lapsen vanhemmat yhdessä, toinen vanhemmista, lapsen huoltaja tai sosiaalilautakunta. Jos lapsen huoltaja on kuollut, voi hakemuksen tehdä myös lapsen sukulainen tai muu lapselle läheinen henkilö. Hakemuksessa on mainittava asianosaisten tiedot ja vaatimukset perusteineen. Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan asian yhteydessä voidaan myös esittää vaatimus lapselle maksettavan elatusavun vahvistamisesta tai vahvistetun elatusavun muuttamisesta.

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevaa asiaa käsiteltäessä tuomioistuin varaa lapsen vanhemmille ja huoltajalle tilaisuuden tulla kuulluiksi, jos kutsu voidaan antaa heille tiedoksi. Lasta voidaan kuulla henkilökohtaisesti tuomioistuimessa, jos tämä on painavista syistä välttämätöntä asian ratkaisemisen kannalta. Kuuleminen voi tapahtua vain, jos lapsi tähän suostuu ja on ilmeistä, että kuulemisesta ei saata aiheutua lapselle haittaa.

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevassa asiassa tuomioistuin hankkii selvityksen sen kunnan sosiaalilautakunnalta, missä lapsella, lapsen vanhemmilla, huoltajalla ja huoltajaksi esitetyllä on asuinpaikka. Selvitystä ei kuitenkaan hankita, jos on ilmeistä, että se ei ole tarpeen asian ratkaisemisen kannalta.

Lue lisää lapsen huoltoa koskevien erimielisyyksien käsittelystä Oikeus.fi -sivustolta. 

Lähde §: laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

Suomen Juristit Oy
13.02.2015

Nopeaa apua lakiasioihin.