Mikä on testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden sisältö?

Perittävä voi testamentissaan määrätä jollekin käyttöoikeuden perittävän jäämistöön tai siihen kuuluvaan omaisuuteen, johon joku muu saa omistusoikeuden testamentin tekijän kuollessa tai myöhemmin. Tälläisesta käyttöoikeudesta on perintökaaressa omat säännöksensä, joita noudatetaan, ellei testamentista muuta johdu.

Testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden haltijalla on oikeus hallita käyttöoikeuden alaista omaisuutta ja saada sen tuotto. Omaisuutta hallitessaan hänen on otettava huomioon myös omistajan oikeus ja etu. Muuhun omaisuuteen käyttöoikeusomaisuutta ei tule sekoittaa, ellei sen tarkoituksenmukainen käyttö anna siihen aihetta.

Käyttöoikeuden haltijan on vastattava omaisuudesta johtuvista tarpeellisista kustannuksista ja testamenttiin perustuvaa käyttöoikeutta ei saa toiselle luovuttaa.

Käyttöoikeuden alaista omaisuutta haltija saa kuitenkin omistajan luvalla luovuttaa tai pantata. Ilman lupaakin on haltijalla oikeus luovuttaa irtainta tavaraa, jos luovutus johtuu käyttöoikeuden alaisen omaisuuden tarpeellisesta uudistamisesta. Irtaimen tavaran luovutusoikeus on myös silloin, jos omaisuus kuuluu teolliseen, kaupalliseen tai muunlaiseen yritykseen ja luovutus sisältyy yrityksen säännölliseen tavaranvaihtoon taikka kun luovutus muutoin on taloudellisesti järkevää.

Käyttöoikeuden haltijalla on oikeus irtisanoa saaminen ja periä omistajan puolesta maksu. Käyttöoikeuden haltijan on sijoitettava rahavarat omistajansa nimiin varmalla tavalla ja tuottavasti, ellei omistajan kanssa muuta ole sovittu. Maataloudessa tai pienten irtainten tavaroiden vaihdossa saadut rahat voidaan kuitenkin vastaaviin tarkoituksiin käyttää ilman omistajan lupaakin.

Omistaja ei saa ilman testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden haltijan lupaa luovuttaa tai pantata käyttöoikeuden kohteena olevaa omaisuutta eikä siitä muullakaan tavoin määrätä.

Jos käyttöoikeuden haltija vaarantaa omistajan etua hoitamalla huonosti käyttöoikeuden alaista omaisuutta, voi oikeus hakemuksesta velvoittaa hänet asettamaan omaisuudesta vakuuden tai päättää, että se on annettava oikeuden määräämän uskotun miehen hallittavaksi. Vahingosta, jonka käyttöoikeuden haltija on tahallansa tai lievää suuremmasta huolimattomuudesta aiheuttanut omistajalle, on suoritettava korvaus.

Nopeaa apua lakiasioihin.