Milloin testamentti on pätemätön?

Perintökaaressa on lueteltu testamentin pätemättömyysperusteet. Testamentin pätemättömyys edellyttää pätemättömyyteen vetoamista testamentinsaajaa vastaan. Jos testamentin saaja ei vapaaehtoisesti oikeudestaan luovu, niinkuin ei yleensä luovu, on testamentin pätemättömyyteen vetoavan nostettava testamentin pätemättömyyttä koskeva kanne vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeudessa.

Oikeus voi moitteen johdosta julistaa testamentin pätemättömäksi, jos kyetään näyttämään toteen, että testamentin tekijä ei ikänsä puolesta ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään tai jos testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa.

Pätemättömäksi julistaminen tulee kysymykseen myös silloin, jos testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö tai jos testamentin tekijä on pakotettu tekemään testamentti tai hänet on siihen taivutettu käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa. Samoin jos testamentin tekijä on petollisesti vietelty tekemään testamentti tai jos hän on muutoin sillä tavoin erehtynyt, että se on määräävästi vaikuttanut hänen tahtoonsa.

Nopeaa apua lakiasioihin.