Perunkirjoituksen lisäaika haetaan verottajalta silloin, kun perunkirjoitusta ei ehditä toimittaa kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta.

Perunkirjoituksen toimittaa sellainen henkilö, joka tuntee parhaiten pesän tilan. Häntä kutsutaan pesän ilmoittajaksi. Pesän ilmoittaja kutsuu perunkirjoitusta pitämään kaksi uskottua miestä. Uskotut miehet arvioivat pesän varat ja velat. Pesän varat ja velat sekä muut pesää koskevat tiedot ilmoittaa uskotuille miehille pesän ilmoittaja. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Jos perunkirjoitusta ei ehditä toimittaa siihen varatussa ajassa, pitää verottajalle tehdä kirjallinen hakemus lisäajan saamiseksi. Lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamisen pidentämiseksi voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta on käytävä ilmi se, kenen jälkeen pidettävään perunkirjoitukseen lisäaikaa haetaan. Lisäksi hakemuksessa pitää mainita, kuka lisäaikaa hakee ja mihin saakka lisäaikaa pyydetään.

Lisäaikaa voidaan hakea myös perunkirjoituksen jättämiselle. Kun perunkirjoitus on pidetty, pitää perukirja jättää verottajalle yhden kuukauden kuluttua perunkirjoituksen pitämisestä. Jos tähän ei syystä tai toisesta pystytä, pitää hakea  perunkirjoituksen jättöajalle pidennystä. Hakemus tehdään samoin kuin perunkirjoituksen toimittamisajan pidennyshakemus.

Perunkirjoituksen lykkääminen

Koska perinnönjakoa tai ositustakaan ei ole sidottu määräaikaan eikä pesän osakkaita voida niihin pakottaa, ei perunkirjoitusta niiden vuoksi tarvitsisi kiirehtiä. Verottaja kuitenkin toimittaa perintöverotuksen perukirjan perusteella, eikä verottaja annan mahdollisuutta siihen, että perunkirjoitusta lykätään kovin kauas. Verottajalta voi hakea lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen, jota se kyllä myöntää, jos hakemukselle on peruste.

Jos perunkirjoitusta lykätään aina vaan, voi verottaja turvautua perintökaaren säännökseen, jonka mukaan ”Jos perunkirjoituksen toimittaminen on laiminlyöty, käräjäoikeuden tulee veroviraston ilmoituksesta määrätä sopiva henkilö toimituttamaan perunkirjoitus.”

Lue lisää perunkirjoituksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.