Pesänselvittäjä ja -jakaja on yleensä sama henkilö. Käräjäoikeudelta voidaan hakea pesänselvittäjän ja -jakajan määräämistä kuolinpesään.

Pesänselvittäjä ja pesänjakaja on ammattilainen lakimies silloin, kun käräjäoikeudesta haetaan pesänselvittäjän ja -jakajan määräämistä kuolinpesään. Vaikka henkilö, joka tehtäviä tulee hoitamaan olisikin yksi ja sama, on näillä tehtävillä kuitenkin eroa. Pesänselvittäjänä ja pesänjakajan voi toimia eri henkilötkin. Toisaalta yhdessä kuolinpesässä ei välttämättä tarvita molempia, vaan kuolinpesään voidaan hakea pelkästään pesänselvittäjää tai pelkästään pesänjakajaa.

Pesänselvittäjän tehtävät

Pesänselvittäjän tehtävänä on saattaa kuolinpesä jakokuntoon. Tämä tarkoittaa sitä, että pesänselvittäjä ottaa selvää kuolleen henkilön henkilökohtaisista omistuksista, veloista, oikeuksista ja velvollisuuksista tulee kuolinhetkestä alkaen kuolinpesän omistuksia, velkoja, oikeuksia ja velvollisuuksia. Pesänselvittäjä ottaa niin sanotusti pesän haltuun ja hoitaa käytännön toimenpiteet kuten kuolinpesän laskujen maksut, saatavien kotiuttamisen, turhaksi käyneiden sopimusten päättämisen, omaisuuden säilyttämisen ja niin edelleen.

Pesänjakajan tehtävät

Kun pesänselvittäjä on saanut omat toimenpiteensä tehtyä, tulee pesänjakajan vuoro. Pesänselvittäjä on siis saattanut pesän jakokuntoon eli selvittänyt osakkaat ja muuta oikeudenomistajat, kotiuttanut saatavat ja maksanut velat sekä arvostanut omaisuuden ja toimittanut perunkirjoituksen. Tämän jälkeen pesänjakajan tehtävänä on ensin erottaa mahdollisille testamentin saajille heille kuuluva omaisuus ja sen jälkeen jakaa loppu jäämistö siihen oikeutettujen osakkaiden kesken. Pesänjakaja pyrkii ensin saamaan sopimukseen perustuvan jaon aikaiseksi osakkaiden välille. Ellei sopimukseen perustuvaan jakoon päästä erimielisyyksien vuoksi, pesänjakaja tekee oman jakoratkaisun. Ratkaisun jälkeen pesänjakaja vielä toteuttaa jaon reaalisen vaiheen eli siirtää perinnön perillisille jakoratkaisun mukaisesti.

Lue lisää pesänselvittäjästä kuolinpesässä

Lähde §: perintökaari

Nopeaa apua lakiasioihin.