Pesänselvittäjän korvausvastuu aktualisoituu vahingonkorvausvastuuna, jos pesänselvittäjä on omalla toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa kuolinpesälle.

Pesänselvittäjälle voi syntyä korvausvastuu

Kuolinpesä syntyy samalla hetkellä, kun henkilö menehtyy. Jokaisen kuolleen henkilön jälkeen jää tällöin kuolinpesä. Kuolinpesä on verotusyhtymä ja se on voimassa niin kauan, kunnes kyseinen kuolinpesä tulee kokonaan jaetuksi. Kuolinpesä on siis olemassa perinnönjaon loppuun toimittamiseen saakka.

Pesänselvittäjällä tarkoitetaan virallisesti käräjäoikeuden määräämää pesänselvittäjää, joka toimivalta on pesän osakkaista riippumaton. Pesänselvittäjä toimii kuolinpesässä itsenäisesti. Pesänselvittäjällä on kattava toimivaltuus toimia kuolinpesän puolesta ja kuolinpesän lukuun. Pesänselvittäjän velvollisuutena on hoitaa kuolinpesän asioita kuolinpesän kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Jos pesänselvittäjä aiheuttaa vahinkoa pesälle, hän voi joutua siitä korvausvastuuseen. Perintökaaren mukaan; jos pesänselvittäjän on toimessaan noudatettava kaikkea huolellisuutta ja hänen on korvattava vahinko, minkä hän tahallansa tai huolimattomuudesta on aiheuttanut pesälle tai jollekin, jonka oikeus on pesänselvityksestä riippuvainen. Kuitenkin voidaan, jos pesänselvittäjän viaksi jää vain lievä huolimattomuus, korvausta alentaa tai hänet kokonaan vapauttaa korvausvelvollisuudesta, milloin se vahingon suuruuteen ja muihin seikkoihin nähden harkitaan kohtuulliseksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.