Poroja on hoidettava siten, etteivät ne pääse viljelyksille ilman maanomistajan, taikka haltijan lupaa eivätkä aiheuta vahinkoa metsänuudistusaloilla oleville taimikoille tai muutoinkaan aiheuta tarpeettomasti vahinkoa maa- tai metsätaloudelle.

Muulla kuin saamelaisalueilla poroja on lisäksi hoidettava siten, etteivät ne pääse puutarhoihin, vakinaisten asuntojen pihoihin tai muille erityiseen käyttöön otetuille alueille.

Poroja on hoidettava muualla kuin viljelyksillä, taimikoilla ja pihoilla

Jos poroja on hoidettu vastoin edellä mainittua on maanomistajan tai vahinkoa kärsineen on ilmoitettava asiasta paliskunnalle. Paliskunnan tehtävänä on toimittaa porot välittömästi pois.

Jos poroja ei haeta pois ja ongelma jatkuu

Paliskunta on velvollinen rakentamaan aidan, muun laitteen tai rakennelman viljelysten ja muualla kuin saamelaisten kotiseutualueella myös puutarhojen, vakinaisten asuntojen pihojen ja muiden erityiseen käyttöön otettujen alueiden suojaamiseksi poroilta.

Aitaamisvelvollisuuden edellytyksenä on, että aitaaminen on tarpeen vahinkojen estämiseksi ja että rakentamiskustannukset ovat kohtuulliset aitaamisesta todennäköisesti saatavaan hyötyyn verrattuna. Riidan aitaamisvelvollisuudesta ratkaisee arvioimislautakunta.

Lähde §: Poronhoitolaki

Nopeaa apua lakiasioihin.