Poromerkki on korvamerkki. Se kertoo omistussuhteen, eli sen kuka poron omistaa. Laidunnuskauden jälkeen voidaan merkitsemisen ansiosta selvittää, mikä poro on kenenkin. Korvamerkki auttaa myös petovahingon tai esim. liikennevahingon selvittämisessä.

Mitä poromerkiltä edellytetään?

Merkin on oltava selvästi muista poromerkeistä eroava. Poroja on myös hoidettava niin kaukana toisistaan, ettei sekaantumisen vaaraa ole. Poromerkkiä tehtäessä ei yli kolmannesta korvan pituudesta saa leikata pois, poromerkkiä ei saa ulottaa korvan juurirustoon asti eikä poromerkki muussa osassa korvaa saa mennä korvan reunasta kolmannesta syvemmälle.

Miten poromerkki luetaan?

Merkit luetaan takaapäin katsottuna aloittaen yleensä oikeanpuoleisesta korvasta. Ensin mainitaan valtasanat ja sitten pikkusanat. Valta- ja pikkusanoja kutsutaan teoiksi. Tekoja on mm. hanka, haara, halki, vita ja reikä. Jos käytetään muuta kuin poronhoitoasetuksessa mainittua merkkiä, on lisämerkki Paliskuntain yhdistyksen hyväksyttävä.

Lisämerkkiä koskeva hakumenettely

Lisämerkkiä koskeva hakemus osoitetaan Paliskuntain yhdistykselle ja jätetään poroisännälle. Hakemukseen on liitettävä kaavakuva ja selostus haetusta poromerkistä. Paliskuntain yhdistyksen on annettava päätös poromerkin hyväksymisestä tai peruuttamisesta tiedoksi hakijalle ja asianomaiselle paliskunnalle.

Paliskuntain yhdistys pitää poromerkkiluetteloa, johon on merkittävä kaavakuva ja selostus hyväksytystä poromerkistä. Luetteloon on lisäksi merkittävä hyväksymispäivämäärä, se, kenelle merkki on hyväksytty ja keneltä merkki on siirretty sekä poromerkin peruuttamisen tai raukeamisen ajankohta. Paliskunnan on pidettävä luetteloa osakkaidensa poromerkeistä.

Lähde §: Poronhoitoasetus

Nopeaa apua lakiasioihin.