Poronhoitorikkomus on poronhoitolain vastainen teko, josta voidaan märäätä sakkorangaistus. Poronhoitorikkomuksesta ei kuitenkaan määrätä sakkoa, jos samasta teosta on muualla laissa, yleensä rikoslaissa säädetty ankarampi rangaistus.

Poronhoitorikkomus on poronhoitolain vastainen teko

Poronhoitorikkomukseen voi syyllistyä ilman lupaa kuljettamalla tai yrittämällä kuljettaa poroja paliskunnasta toiseen paliskuntaan tai pois Suomesta taikka toisesta valtiosta Suomeen.

Samoin vähintään poronhoitorikkomukseen syyllistyy se, joka tahallaan jättää säädetyllä tavalla ilmoittamatta tai ilmoittaa väärin poroluetteloon porojensa lukumäärän. Myös rikoslain mukaiset petos- tai väärennysrikosnimikkeet voivat tulla useimmissa tapauksissa kysymykseen ensisijaisesti.

Poronhoitorikkomukseen voi syyllistyä myös se, joka tahallaan jättää säädetyllä tavalla vähentämättä porojaan.

Porojen pelottelemisesta voidaan myös määrätä sakko Porojen pelotteleminen on kielletty. Pelottelemisesta poronomistajalle ja paliskunnalle aiheutunut vahinko ja haitta on korvattava. On kuitenkin huomattavaa, ettei porojen karkottamista vahinkojen ehkäisemiseksi pidetä porojen pelottelemisena. Jokaisella on oikeus karkottamiseen esim. omassa pihapiirissään tai viljelyksillään.

Poronhoitorikkomukseen voi syyllistyä myös muuten rikkomalla poronhoitolain säännöksiä.

Lähde §: Poronhoitolaki

Nopeaa apua lakiasioihin.