Voiko sopimusneuvottelut keskeyttänyt osapuoli joutua korvausvastuuseen?

Peruslähtökohtana on, että sopimusneuvottelut voidaan keskeyttää ilman korvausvastuuta. Joissakin tilanteissa kuitenkin neuvottelut keskeyttänyt osapuoli saattaa joutua korvaamaan vastapuolelle valmisteluista aiheutuneita kuluja. Tilanne voi olla tällainen esimerkiksi silloin, kun sopimusosapuoli on antanut tarjoamastaan sopimussuorituksesta vääriä tai harhaanjohtavia tietoja. Muunkinlainen epäasiallinen menettely sopimusta valmisteltaessa saattaa johtaa vahingonkorvausvastuun realisoitumiseen. Oikeustieteilijöiden parissa on myös keskusteltu siitä, aiheuttaako sopimusneuvotteluiden pitkäaikainen jatkaminen vahingonkorvausvastuun. Oikeustilanne on tämän suhteen epäselvä mutta tämä tullee vastuuperusteena kyseeseen vain erittäin poikkeuksellisesti.

Jos sopimuksen pätemättömyys katsotaan toisen osapuolen menettelystä johtuvaksi, saatetaan pätemättömyyden aiheuttaneelle osapuolelle asettaa korvausvastuu sopimuksen valmistelukuluista. Tällainen voi tilanne olla esimerkiksi silloin, kun sopimuksen pätemättömyys johtuu toisen osapuolen petollisesta menettelystä. Sen sijaan esimerkiksi muotosäännöksen noudattamatta jättämisestä johtuvaa pätemättömyyttä ei voida kovin helposti katsoa vain toisen osapuolen tuottamuksesta johtuvaksi ellei sitten toinen osapuoli ole esimerkiksi asiantuntijan asemassa tai jostain muusta syystä päävastuussa sopimuksen valmisteluissa ja laadinnassa.

Nopeaa apua lakiasioihin.