Rikosprosessissa perustan asian käsittelylle tuomioistuimessa muodostaa poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen suorittama esitutkinta. Suullinen valmistelu järjestetään vain poikkeuksellisesti. Vaikeissa rikosjutuissa tulee kuitenkin pääsääntöisesti toimittaa suullinen valmistelu, joka koskee joko kaikkia juttuun liittyviä kysymyksiä tai vain osaa niistä.

Asiassa on toimitettava suullinen valmistelu, jos pääkäsittelyn keskittämisen turvaaminen sitä erityisestä syystä edellyttää (laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa, ROL 10:5.1). Keskitysperiaatteen mukaan prosessi tulee viedä läpi mahdollisimman yhtäjaksoisessa menettelyssä ilman lykkäyksiä. Pääkäsittelyn keskittämisen turvaaminen voi ilman suullista valmistelua vaarantua esimerkiksi talous- ja huumausainerikosten kaltaisissa laajoissa jutuissa.

Suullinen valmistelu voi tulla tarpeelliseksi esimerkiksi silloin, kun jutussa tarvitaan paljon todistelua. Pääkäsittelyn suunnittelemiseksi – kuten myös oikeudenkäynnin yhtäjaksoisen käsittelyn turvaamiseksi – tuomioistuimen voi olla perusteltua tavata jutun osapuolet, jotta osapuolen kannat asiassa saataisiin selville. Kun osapuolten erimielisyydet ovat asiassa selvillä, on tuomioistuimen helpompaa suunnitella pääkäsittelyä. Jos erimielisyydet liittyvät vain rikoksesta johtuviin yksityisoikeudellisiin vaatimuksiin, tulisi juttu jakaa rikosoikeudelliseen ja siviilioikeudelliseen osaan. Jaolla pyritään siihen, ettei yksityisoikeudellisen vaatimuksen käsittely viivästyttäisi rikosoikeudenkäyntiä.

Suullista valmistelua ei tule ymmärtää esitutkinnan jatkeena, sillä sitä se ei ole. Jos esitutkinta-aineiston huomataan olevan puutteellista, tulee esitutkintaa täydentää. Suullista valmistelua ei saa myöskään toimittaa aikeena saada syytetty tunnustamaan jotakin, jonka hän on kieltänyt kirjallisessa vastauksessaan.

Rikosprosessilain mukaisesti tuomioistuin voi kehottaa asianosaista toimittamaan tuomioistuimelle kirjallisen lausuman, jos se katsotaan aiheelliseksi. Tuomioistuimen tulee määrätä, mistä kysymyksistä asianosaisen tulee lausua. Kehotus voidaan antaa ennen suullisen valmistelun istuntoa tai istuntojen välisenä aikana. Kirjelmöinti tietysti viivästyttää jutun käsittelyä, minkä vuoksi sen tulisi olla poikkeusmenettely.

Suullisessa valmistelussa käräjäoikeus on päätösvaltainen yhden tuomarin kokoonpanossa.

Nopeaa apua lakiasioihin.