Taloyhtiön hallituksen päätösvalta suhteessa yhtiökokouksessa päätettäviin asioihin ei ole aina selvä. Laajat ja isot asiat pitäisi kuitenkin aina käyttää yhtiökokouksella.

Taloyhtiön hallituksen päätösvalta

Milloin hallitus on päätösvaltainen?

Hallitus tekee päätöksiä hallituksen kokouksissa, joihin se kokoontuu tarvittaessa. Hallituksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä. Määrää laskettaessa esteellisten jäsenten ei katsota olevan paikalla.  Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin edellyttää myös suurempaa määrää hallituksen jäseniä paikalle, jotta hallitus on päätösvaltainen.

Päätöstä ei hallitus kuitenkaan saa tehdä, riippumatta paikalla olijoiden määrän vaatimuksista, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, tilaisuus on varattava varajäsenelle.

Mitä päätöksiä hallitus saa tehdä?

Hallitus ei saa tehdä sellaisia päätöksiä ilman yhtiökokouksen lupaa, joilla on merkittäviä vaikutuksia taloyhtiön tilaan tai osakkeenomistajien asemaan taikka taloudellisiin velvotteisiin. Siis kaikki päätökset, jotka ovat yhtiön toimintaan nähden epätavallisia ja laajakantoisia, on alistettava yhtiökokouksen päätettäväksi.

Hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen toimiin, jotka:

1) yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia;

2) vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämiseen; taikka

3) vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan velvollisuuteen maksaa yhtiövastiketta tai muihin osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Muuten hallitus saa tehtäviinsä kuuluvassa asiassa tehdä päätöksiä parhaaksi katsomallaan tavalla. Aina ei ole selvää se, onko hallitus toimikelpoinen päätöksen suhteen. Asunto-osakeyhtiölain sääntö ”epätavallisista” ja ”laajakantoisista” asioista on hyvin tulkinnanvarainen. Hallituksen jäsenen kannalta turvallisempaa on se, että käyttää matalalla kynnyksellä asioita yhtiökokouksessa. Toisaalta, etenkään isossa taloyhtiössä, ei jatkuvasti ole mielekästä kutsua yhtiökokousta koolle. Hallitus asetetaan nimenomaan hoitamaan asioita koko asuntoyhteisön puolesta ja yhtiökokouksessa osakkeenomistajilla on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, ketä hallitustehtävää hoitamaan valitaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.