Taloyhtiön hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä kiinteistöjen ja rakennusten pidosta. Taloyhtiön hallituksen valitsee taloyhtiön yhtiökokous.

Taloyhtiön hallitus

Taloyhtiöllä on oltava hallitus. Hallitus edustaa taloyhtiötä.

Taloyhtiön hallituksen valitsee taloyhtiön yhtiökokous, eli kaikki taloyhtiön osakkeenomistajat. Hallituksessa on yleensä kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Hallitus, tultuaan ensin yhtiökokouksen toimesta valituksi, nimittää keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen on kaikissa toimissaan edustettava huolellisesti taloyhtiön etua.

Hallitus tekee päätöksiä hallituksen kokouksissa, joihin se kokoontuu tarvittaessa. Hallituksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä. Määrää laskettaessa esteellisten jäsenten ei katsota olevan paikalla. Päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, tilaisuus on varattava varajäsenelle.

Hallitus ei saa tehdä sellaisia päätöksiä ilman yhtiökokouksen lupaa, joilla on merkittäviä vaikutuksia taloyhtiön tilaan tai osakkeenomistajien asemaan taikka taloudellisiin velvotteisiin. Siis kaikki päätökset, jotka ovat yhtiön toimintaan nähden epätavallisia ja laajakantoisia, on alistettava yhtiökokouksen päätettäväksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.