Testamentti on yleisin jäämistösuunnittelun keino. Testamentilla perittävä voi määrätä siitä, kenelle hänen omaisuutensa on kuoleman jälkeen menevä. Testamentin saa tehdä 18 vuotta täyttänyt. Testamentin saa tehdä nuorempikin, jos hän on tai on ollut naimisissa, ja viisitoista vuotta täyttänyt saa tehdä testamentin siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita, käytännössä palkkatulot. 

Testamentin muotomääräykset

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä. Heidän tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta heidän ei tarvitse tietää sen sisältöä. Kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, testamentin todistajien on todistettava testamentti allekirjoituksillaan. 

Testamenttiin tulee merkitä todistajien allekirjoituksen lisäksi todistajien nimenselvennys, ammatti ja asuinpaikka sekä todistamisen paikka ja aika. Lisäksi testamenttiin merkitään niin sanottu todistusklausuuli eli ne seikat, joiden todistajat katsovat vaikuttavan testamentin pätevyyteen (testamentintekijän vapaa tahto ja täysi ymmärrys).  

Testamentin kirjallinen muoto on ehdoton muotomääräys. Mikäli testamentintekijä on sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi on estynyt tekemästä testamenttia kirjallisesti voi hän kuitenkin tehdä testamentin suullisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä tai ilman todistajia omakätisesti kirjoittamallaan ja allekirjoittamallaan asiakirjalla. Tällainen ns. hätätilatestamentti kuitenkin raukeaa, jos testamentin tekijällä esteen lakattua on kolmen kuukauden ajan ollut tilaisuus määrätä jäämistöstään muotomääräykset täyttävällä testamentilla. 

Testamentin esteellisyyssäännöt

Testamentin todistajien on oltava esteettömiä. Testamentin todistajan esteellisyys tai esteettömyys arvioidaan testamentin tekohetken mukaan. Testamentin todistamisen jälkeen syntyvä esteellisyysperuste ei aiheuta muotovirhettä.

Alle 15-vuotias henkilö ei voi toimia testamentin todistajana. Todistajana ei voi myöskään toimia henkilö, joka on sieluntoiminnan häiriön (esimerkiksi päihtymystilan) vuoksi kykenemätön todistamaan. Esteellinen on myös testamentintekijän puoliso. Entinen aviopuoliso sen sijaan ei ole esteellinen todistamaan testamenttia. Testamentin tekijään etenevässä ja takenevassa sukulaisuussuhteessa olevat henkilöt ovat esteellisiä todistamaan testamenttia. Näitä ovat muun muassa testamentin tekijän lapset ja lapsen lapset sekä testamentin tekijän vanhemmat ja isovanhemmat. Vastaavasti testamentin tekijän ottolapsi tai ottovanhempi on esteellinen eikä voi toimia testamentin todistajana. 

Esteellisiä ovat myös testamentintekijään lankoussuhteessa olevat henkilöt sekä testamentin tekijän sisarukset ja puolisisarukset. Sukulaisen aviopuoliso on myös esteellinen eikä siten kelpaa todistajaksi. Kukaan ei voi todistaa testamenttia, joka tehdään hänen tai hänelle läheisen henkilön hyväksi. Testamentin toimeenpanija saa kuitenkin toimia todistajana.

Testamentin uusiminen tai peruuttaminen

Testamentti voidaan peruuttaa tekemällä uusi testamentti. Testamentin peruutus voidaan tehdä vapaamuotoisestikin esimerkiksi hävittämällä testamentti tai ilmoittamalla kirjallisesti tai jopa suullisestikin, että testamentti ei enää vastaa tekijänsä tahtoa. Testamentin muutos on aina tehtävä noudattaen testamentin muotomääräystä. 

Lue lisää jäämistösuunnittelusta.

Meiltä saat ladattua ilmaiseksi muun muassa keskinäisen testamentin sekä yleistestamentti -pohjan.

Lähde §: perintökaari


Ella Suitiala

Artikkelin kirjoittaja:

Ella Suitiala
Lakimies, OTM
Suomen Juristit Oy
20.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.