Suomen erityistuomioistuimet

Erityistuomioistuimet tarjoavat tiettyjen asiaryhmien käsittelyyn erityisasiantuntemusta, jota yleisten tuomioistuinten ei katsota pystyvän täyttämään. Erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus ja valtakunnanoikeus.  

Markkinaoikeus

Markkinaoikeus käsittelee hankinta-asioita, kilpailu- ja valvonta-asioita, markkinaoikeudellisia asioita sekä teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita. Markkinaoikeuden ratkaisusta voi juttutyypistä riippuen valittaa korkeimpaan oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Työtuomioistuin

Työtuomioistuin käsittelee ja ratkaisee työehto- ja virkaehtosopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta johtuvat riita-asiat ja työrauharikkomukset. Työtuomioistuimessa ei siis käsitellä kaikkia työoikeudellisia riitoja. Työtuomioistuin myös antaa muille tuomioistuimille lausuntoja asioissa, jotka edellyttävät erityistä työehto- ja virkaehtosopimusolojen tuntemusta. Työtuomioistuimen ratkaisusta ei ole valitusoikeutta, joten sen tuomiot ovat lopullisia ja välittömästi täytäntöönpantavissa.  

Vakuutusoikeus

Vakutuusoikeus toimii sosiaalivakuutus- ja toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuimena ja muutoksenhakuasteena. Vakuutusoikeudessa voidaan käsitellä muun muassa sitä, onko henkilöllä oikeus eläkkeeseen, asumistukeen tai opintotukeen. Asia tulee vakuutusoikeuden ratkaistavaksi, kun etuuksia myöntävien laitosten ja yhtiöiden päätöksiin haetaan muutosta kyseisten asioiden käsittelyyn erikoistuneelta muutoksenhakulautakunnalta, ja muutoksenhakulautakunnan päätöksestä halutaan valittaa. Vakuutusoikeuden ratkaisuun ei voi hakea muutosta. Poikkeuksena ovat kuitenkin tietyt työtapaturma- ja ammattitautiasiat, joista valituslupaa voi hakea korkeimmalta oikeudelta.  

Valtakunnanoikeus

Valtakunnanoikeus käsittelee syytteen, joka nostetaan virkatoimessa lainvastaisesti menetellyttä valtioneuvoston jäsentä, oikeuskansleria, eduskunnan oikeusasiamiestä taikka korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsentä vastaan. Valtakunnanoikeuden käsiteltäväksi tulee myös tasavallan presidentin rikosoikeudellista vastuuta koskeva syyte. Valtakunnanoikeuden päätökseen ei ole mahdollista hakea muutosta. Sen kokoontuminen on harvinaista, ja tähän mennessä kokoontumisia on ollut vasta neljä.  

Tarpeen vaatiessa sotatilaan julistetulle valtakunnan alueelle voidaan perustaa erityistuomioistuin, jota nimitetään sotaoikeudeksi. 

Lue lisää tuomioistuinjärjestelmästä:

Tuomioistuin: Tuomioistuinjärjestelmä

Nopeaa apua lakiasioihin.