Tuomion täydentäminen tarkoittaa jälkikäteistä lisäratkaisun antamista asianosaisen vaatimuksesta, josta tuomioistuin ei ole lausunut alkuperäisessä tuomiossa. Tuomion täydentämisellä annetaankin eräänlainen lisätuomio asiassa.

Tuomion täydentämisestä säännellään oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 11 ja 12 §:ssä ja rikosprosessilain 11 luvun 10 ja 11 §:ssä. Siviiliasiassa tuomioistuin voi asianosaisen pyynnöstä täydentää tuomiota, jos alkuperäisessä tuomiossa ei ole annettu ratkaisua asianosaisen vaatimuksesta. Täydennyksessä tuleekin olla kyse ainoastaan lisästä aiempaan tuomioon, eikä tuomion täydennys saa muuttaa alkuperäistä tuomiota. Rikosprosessissa tuomioistuin voi täydentää tuomiota, jos tuomiossa on jäänyt lausumatta yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta, josta olisi tullut lausua tuomion yhteydessä.

Tuomion täydentämistä tulee pyytää kirjallisella hakemuksella 14 päivän kuluessa siitä, kun tuomio julistettiin tai annettiin. Näin menetellään sekä siviili- että rikosasiassa. Tuomioistuin voi viran puolesta täydentää tuomiota, jos asianosainen kutsutaan 14 päivän kuluessa tuomion julistamisesta tai antamisesta käsittelyyn, joka koskee tuomion täydentämistä. Jos tuomiota täydennetään viran puolesta, on asianosainen kutsuttava tuomioistuimeen sillä uhalla, että tuomiota voidaan täydentää, vaikkei asianosainen ilmaantuisikaan käsittelyyn. Asianosaiselta voidaan käsittelyyn kutsumisen sijasta pyytää myös kirjallinen lausuma täydentämisestä. Lyhyttä määräaikaa tuomion täydentämiseen on perusteltu oikeusvarmuudella.

Tuomio täydennetään siinä kokoonpanossa, jossa alkuperäinen tuomio annettiin. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee tuomio täydentää kokoonpanossa, joka olisi päätösvaltainen käsittelemään asian. Täydentämistä koskeva ratkaisu tulee liittää alkuperäiseen tuomioon. Alkuperäiseen tuomioon on merkittävä, että sitä on täydennetty.

Tuomion täydentämistä koskevaan ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla. Täydentämisratkaisun valitusaika ei pidennä alkuperäisen tuomion valitusaikaa. Jos alkuperäiseen tuomioon on haettu muutosta, tulee tuomion täydentämisestä ilmoittaa muutoksenhakuelimelle.

Nopeaa apua lakiasioihin.