Turvaamistoimenpide on yhteiskunnan yksilöön kohdistama yleensä rajoittava toimenpide, jonka tavoitteena on suojata jotakin merkittävää etua. Turvaamistoimenpiteet voidaan jakaa esimerkiksi siviiliprosessuaalisiin, hallinnollisiin ja rikosoikeudellisiin turvaamistoimiin.

Turvaamistoimenpide – jaotteluja

Rikosoikeudellisia turvaamistoimia on mm. liiketoimintakielto, metästyskielto, ajokielto ja eläintenpitokielto.

Hallinnollisella turvaamistoimella voidaan esim. varmistaa hakijan oikeus parempaan saamiseen tai muun yksityisoikeudellisen oikeuden säilyminen tai toteutuminen. Velkoja voi esim. riita-asiassa pyytää tuomioistuimelta turvaamistointa, jos velallinen pyrkii hävittämään velkojalle kuuluvaa omaisuuttaan. Siviiliprosessuaaliset keinot ovat väliaikaisia ja tapahtuvat ennen tuomion antamista väitetystä oikeudesta.

Usein riita-asian oikeudenkäynti kestää ja vaarana on, että vastapuoli hävittää, turmelee tai kadottaa omaisuutta.

Turvaamistoimenpiteestä päättää yleensä yleinen tuomioistuin ja ne panee täytäntöön ulostottomies. Takavarikko on varsin tyypillinen turvaamistoimi.


Lue lisää esineen takavarikoimisesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa


Suomen Juristit Oy
14.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.