Työntekijän yleisiin velvollisuuksiin kuuluu huolellisuusvelvoite. Lain mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta.

Työntekijän tekemän työn luonne vaikuttaa huolellisuusvelvoitteen laajuuteen. Näin esimerkiksi kouluttautuneen taloushallinnon osaajan kohdalla huolellisuusvelvoite on laajempi, kuin kaupassa työskentelevän kesätyöläisen. Jos työtehtävässä voidaan edellyttää erityisen suurta tarkkuutta ja huolellisuutta, kynnys puuttua työntekijän huolimattomuuteen on matalampi.

Työntekijän huolimattomuus voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuden syntymiseen tai irtisanomiseen. Varsinkin vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen on kuitenkin poikkeuksellista, ja näiden arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa työn laatu ja työntekijän asema yrityksessä.

vahingonkorvausvelvollisuus

Lain mukaan työntekijän on korvattava työnantajalle aiheuttamansa vahinko, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai työsopimuslaista johtuvia velvollisuuksiaan tai aiheuttaa työssään työnantajalle vahinkoa.

Työntekijän vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää joko tahallisuutta tai huolimattomuutta. Työntekijän huolimattomuuden tulee kuitenkin olla riittävää. Jos työntekijä syyllistyy lievään huolimattomuuteen, hän ei ole vahingonkorvausvelvollinen.

Jos työntekijän katsotaan vahingonkorvausvelvolliseksi, korvattavan määrän arvioinnissa otetaan kuitenkin huomioon työntekijän laiminlyönnin laatu, työtehtävien laatu ja muut olosuhteet.

irtisanominen

Työntekijän huolimattomuus voi olla peruste myös irtisanomiselle. Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Lain mukaan asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä.

Huolellisuusvelvoitteen rikkomista voidaan tietyin edellytyksin pitää tällaisena asiallisena ja painavana syynä. Kuten aiemmin mainittu, huolimattomuuden tulee olla riittävän merkittävää suhteessa työn laatuun. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon muut työolosuhteet, menettelyn toistuvuus ja menettelyn merkitys työnantajalle.

Lisäksi työntekijälle on annettava varoitus ennen irtisanomista, jotta työntekijällä on mahdollisuus korjata toimintaansa. Varoituksen peruste tulee olla sama kuin irtisanomisperusteen. Mikäli työntekijä ei varoituksen jälkeen täytä huolellisuusvelvoitettaan, hänet voidaan irtisanoa.

Esimerkiksi tapauksessa TT:2009-119 työntekijä irtisanottiin työssä ilmenneiden virheiden vuoksi. Työntekijälle oli annettu varoitus toistuvan huolimattomuuden vuoksi, mutta tämän tekevät virheet olivat tämän jälkeenkin aiheuttaneet työnantajalle ylimääräisiä kustannuksia. Työntekijä ei siis ollut huolellisesti noudattanut työnantajan antamia määräyksiä.


Lähde §: työsopimuslaki

Lue lisää työntekijän velvollisuuksista.


Suomen Juristit Oy / Trainee
13.10.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.