Työsuhteesta voi seurata työntekijälle vaitiolovelvollisuus, joka kattaa työnantajan liikesalaisuudet. Vaitiolovelvollisuus voi perustua lainsäädäntöön tai osapuolten väliseen sopimukseen.

lakisääteinen vaitiolovelvollisuus

Lain mukaan työntekijä ei saa työsuhteen aikana hyödyntää tai ilmaista muille työnantajan liikesalaisuuksia. Lähtökohtaisesti vaitiolovelvollisuus on siis voimassa vain työsuhteen ajan. Lakisääteinen vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen vain silloin, jos työntekijä on hankkinut tiedot oikeudettomasti.

Liikesalaisuuden hankkiminen on oikeudetonta, jos se tapahtuu anastamalla, luvattomasti kopioimalla, jäljentämällä, havainnoimalla tai muutoin käsittelemällä sellaisia liikesalaisuuden haltijan asiakirjoja, esineitä, materiaaleja, aineita tai sähköisiä tiedostoja, jotka sisältävät liikesalaisuuden, tai joista liikesalaisuus voidaan johtaa tai muulla hyvän liiketavan vastaisella menettelyllä.

Ammatti- ja liikesalaisuuden ilmaissut työntekijä on vastuussa työnantajalle syntyneen vahingon korvaamisesta. Lisäksi vahingon korvaamisesta on vastuussa se henkilö, jolle työntekijä on tiedot kertonut, jos hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää työntekijän menetelleen oikeudettomasti.

Liikesalaisuuden oikeudettomalla ilmaisulla voi syyllistyä myös yrityssalaisuuden väärinkäyttöön, joka on rikos.

Liikesalaisuudet

Lakisääteinen vaitiolovelvollisuus ei kuitenkaan koske kaikkea tietoa, jota työntekijä työsuhteen aikana voi saada työpaikasta ja sen liiketoiminnasta. Laissa tarkoitettuna liikesalaisuutena pidetään tietoa,

  • joka ei ole kokonaisuutena tai osiensa täsmällisenä kokoonpanona ja yhdistelmänä tällaisia tietoja tavanomaisesti käsitteleville henkilöille yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa;
  • jolla tämän ominaisuuden vuoksi on taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa; ja
  • jonka laillinen haltija on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin sen suojaamiseksi.

Liikesalaisuudelta edellytetään siis sekä luottamuksellisuutta, taloudellista arvoa että haltijan tekemiä kohtuullisia toimenpiteitä tiedon suojelemiseksi.

salassapitosopimus

Lakisääteisen vaitiolovelvollisuuden laajentaminen voi joskus olla työnantajan edun mukaista. Vaitiolosta voidaankin myös sopia työnantajan ja työntekijän välillä. Vaitiolovelvollisuutta koskeva ehto voi olla esimerkiksi osa työsopimusta tai erillistä kilpailukieltosopimusta.

Salassapitosopimuksessa voidaan sopia, että vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työsuhteen päätyttyä. Lisäksi sopimuksessa voidaan määritellä liikesalaisuuksien paljastamisen seurauksista, kuten vahingonkorvauksesta ja sopimussakosta.


Lähde §: työsopimuslaki, liikesalaisuuslaki

Lue lisää työrauhavelvollisuudesta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
13.2.2015
(Päivitetty 12.10.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.