Laki elinkeinotulon verotuksesta (360/1968) (EVL) 3 §:n mukaan elinkeinotoiminnan verotettavaa tuloa määritettäessä veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot jaksotetaan verovelvollisen verovuosien tuotoiksi ja kuluiksi. Em. tuottojen ja kulujen erotus muodostaa elinkeinotoiminnan verotettavan tulon. Vero kohdistetaan yrityksen verovuoden nettotuloon, joka saadaan vähentämällä tuotoista vähennyskelpoiset kulut.

Mikä on vähennyskelpoinen meno?

EVL:n 7 §:n mukaan vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset. Meno on vähennyskelpoista, jos sen tarkoituksena on edistää tulonhankkimistoimintaa välittömästi tai välillisesti. Vähennyskelpoisia menoja ovat muun muassa palkkameno, vuokrameno, vakuutusmaksu, kurssitappio, mainosmeno, tutkimus- ja kehittämismeno, omaisuuden hankintameno  yms. Vähennyskelpoisena menona pidetään myös elinkeinotoiminnasta johtuneen velan korko.

Mikä ei ole vähennyskelpoinen meno?

Vähennyskelvottomia menoja ovat mm. luonnollisen henkilön elantomenot, rangaistuksen- ja sanktionluontoiset maksut sekä lahjukset, välittömät verot. Tämän lisäksi, EVL:n 8 § 8 kohdan mukaan verotuksessa vähennyskelpoista on 50 prosenttia edustusmenojen määrästä. Edustusmenoina pidetään sellaisia asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan vaikuttaviin henkilöihin kohdistuvia vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneita menoja, joilla elinkeinonharjoittaja pyrkii uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen taikka muutoin toiminnan edistämiseen. EVL:n periaatteiden mukaan verotettavaa tuloa laskettaessa vähennetään kaikki tulon hankkimiseksi suoritetut menot riippumatta niiden tosiasiallisesta vaikutuksesta tulon kertymiseen. Edustusmenojenkaan vähentäminen verotuksessa ei edellytä, että edustaminen on johtanut positiiviseen lopputulokseen, esimerkiksi sopimuksen syntymiseen.

Verovapaan tulon hankkimisesta johtuneet menot eivät pääsääntöisesti ole vähennyskelpoisia. Tähän kuuluu mm. verovapaaseen osakeluovutukseen liittyvät asiantuntijakulut. Myös konsernitilanteisiin liittyy erityisiä menon vähennyskelpoisuuden rajoituksia. Tähän kuuluu mm. konserniyhtiöiden osakkeiden luovutustappiot, konserniyhtiöiden välistä lainoista aiheutuneet menetykset ja meno, joka ylittää markkinaehtoisen määrän.

Nopeaa apua lakiasioihin.