Tuotteella tarkoitetaan lain määritelmän mukaan irtainta esinettä, jolloin esimerkiksi toisen maalla olevat rakennukset tai kiinteistöt eivät kuulu tuotteen määritelmän piiriin. Irtain esine on mikä tahansa tavallinen tuote joka on tuotettu muun muassa teollisesti tai käsityönä, kuten elintarvikkeet tai lelu. Sähkön katsotaan tuotevastuun näkökulmasta olevan myös tuote, ja tuotteisiin kuuluu myös tuotteet kaikissa tuotantovaiheessa (eli ei ainoastaan “lopullista tuotetta”, vaan myös puolivalmiita tuotteita ja osatuotteita).   

tuotevastuu  

Tuotevastuu on elinkeinonharjoittajan vastuuta niistä vahingoista, jotka aiheutuvat hänen valmistamasta, tuottamasta, maahantuomasta tai joissakin tapauksissa myös myymästä tuotteesta. Kysymyksessä on siis vastuu tuotevahingoista. Tällaisiin tilanteisiin sovelletaan tuotevastuulakia, mutta tilanteen mukaan myös vahingonkorvauslakia, sillä tuotevastuulaki ei rajoita vahingonkärsijän oikeutta vaatia vahingonkorvauksia muun lain perusteella.  

Tuotevastuu tulee kysymykseen, jos tuotteen turvallisuudessa on ollut puutteita ja vahinko aiheutuu tällaisen viallisen tuotteen käytöstä tai hallussapidosta. Näin ollen mikäli henkilö esimerkiksi käyttää potentiaalisesti vaarallisia tuotteita (kuten veitsiä) huolimattomasti ja loukkaa itsensä, ei hän voi vedota tuotevastuulakiin. Tuotteessa voi olla puutteena esimerkiksi suunnittelu- tai valmistusvirhe, tai tuotteen käyttöohjeet eivät ole tarpeeksi seikkaperäiset. Käyttöohjeisiin tulee kirjata riittävät selkeästi turvallisuusriskit, mutta itsestäänselviä vaaroja ei tarvitse listata. Elinkeinonharjoittaja vastaa siis sekä itse tuotteen turvallisuudesta että riittävästä turvallisuuteen liittyvästä ohjeistuksesta. Tuotevastuu syntyy toisin sanoen jos tuote ei ole niin turvallinen kun voidaan perustellusti odottaa. Tästä seuraa myös se, että  

Tuotevastuu koskee vain tuotteita, eikä vaikkapa palvelujen virheellisestä suorittamisesta aiheutuneita vahinkoja. Esimerkiksi parturin pilaamat hiukset eivät tule korvattavaksi tuotevastuulain perusteella, vaan palveluja koskee erilainen vahingonkorvaussääntely. Tuotevastuulakia ei myöskään sovelleta, jos tuote on aiheuttanut itselleen vahinkoa. Vahingon täytyy kohdistua ihmiseen tai omaisuuteen. Esinevahinko kuitenkin korvataan tuotevastuulain nojalla lähtökohtaisesti vain tilanteissa, joissa esinettä käytetään vahingon tapahtumisen aikaan yksityiseen tarkoitukseen. Näin ollen esimerkiksi elinkeinotoiminnassa käytetylle esineelle tapahtunut vahinko ei tämän lain perusteella tulisi korvattavaksi.   

Lue lisää tuotevastuun sisällöstä.

Lähde §: tuotevastuulaki, HE 119/1989 vp

Suomen Juristit Oy
13.02.2015
(Päivitetty 31.07.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.