Suomessa ottolapsisuhteet voidaan luokitella kahteen eri kategoriaan riippuen siitä, minä vuonna ottolapsisuhde on vahvistettu. Vuonna 2012 uudistettu adoptiolaki toi muutoksia adoptiolasten perintöoikeuteen.

Uudistuksen jälkeen on ennen vuotta 1980 vahvistettuja ottolapsisuhteita kutsuttu heikoiksi adoptioiksi, kun taas 1.1.1980 ja sen jälkeen vahvistetut ottolapsisuhteet ovat nimeltään vahvoja adoptioita. Vahvan ja heikon adoption välinen erottelu on olennainen tekijä silloin, kun kyse on ottolapsen oikeudellisesta asemasta, esimerkiksi perintöoikeudellisestaasemasta.

Vahva adoptio

Vahvan adoption piirissä ovat automaattisesti kaikki lapset, jotka ovat syntyneet 1.1.1980 jälkeen. Vahvassa adoptiossa kaikki siteet ottolapsen ja hänen biologisten vanhempiensa väliltä katkeavat. Näin ollen ottolapsella ei ole oikeutta periä biologisia vanhempiaan, eikä heillä puolestaan ole oikeutta periä ottolasta tämän menehtyessä.

Vahvassa adoptiossa ottolapsesta tulee ottovanhempiensa lapsi, jonka perintöoikeudellinen asema on rinnastettavissa ottovanhempien biologisten lasten asemaan, mikäli biologisia lapsia on. Ottolapselle muodostuu siis samanlainen Perintökaaren mukainen oikeus ottovanhempiensa perimiseen, kuin ottovanhempien omilla rintaperillisillä on.

Heikko adoptio

Heikko adoptio koskee ennen vuotta 1980 syntyneitä ottolapsia. Heikossa adoptiossa ottolapsen ja biologisten vanhempien välinen suhde katkeaa ottolapsisuhteen vahvistamisen johdosta vain osittain, kun taas perintöoikeudellinen suhde ottolapsen ja biologisen vanhemman väliltä ei katkea lainkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ottolapsi perii biologiset vanhempansa ja he voivat periä ottolapsen.

Heikossa adoptiossa ottolapsella on perimysoikeus myös suhteessa ottovanhempiin, jolloin voidaan puhua siitä, että ottolapsi perii niin sanotusti kahteen suuntaan. Ottolapsen perimysoikeus ottovanhempiin on kuitenkin suhteessa heikompi kuin ottovanhempien rintaperillisillä. Ottolapsen on siis mahdollista periä ottovanhempansa lakiosan määrän osalta.

Heikon adoption vahvistaminen vahvaksi adoptioksi

Adoptiolain mukaan ottolapsi voi vain itse tehdä hakemuksen heikon adoption siirtämisestä vahvan adoption järjestelmään. Siirtymisen jälkeen hän saa täysin samanlaisen aseman kuin ottovanhemman mahdollisilla biologisilla lapsilla on.

 

Lähde § Adoptiolaki ja Laki lapseksiottamisesta

Lue lisää adoption oikeusvaikutuksista.

 

Suomen Juristit Oy
05.04.2020

Nopeaa apua lakiasioihin.