Lain mukaan välitysliike tarkoittaa kiinteistönvälitysliikettä sekä vuokrahuoneiston välitysliikettä. Välitysliikerekisteriä ylläpitää aluehallintovirasto. Sellainen henkilö, joka aikoo harjoittaa välitystoimintaa, on velvollinen tekemään rekisteri-ilmoituksen aluehallintavirastoon. Välitystoimintaa harjoittamaan aikovan tahon tulee siis tehdä rekisteri-ilmoitus aluehallintovirastolle, jonka toimialueella liikkeen hallinnon hoitamisen on tarkoitus pääasiassa tapahtua. Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista tulee ilmoittaa viipymättä aluehallintovirastolle, jotta välitysliikerekisteriin merkityt tiedot pysyisivät ajantasalla.

Aluehallintaviraston tehtävät

Aluehallintoviraston tehtävänä on rekisteröidä rekisteri-ilmoituksen tekijä joko kiinteistönvälitysliikkeeksi tai vuokrahuoneiston välitysliikkeeksi tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Kyseisiä rekisteröinnin edellytyksiä ovat muun muassa se, että rekisteri-ilmoituksen tekijällä on oltava oikeus elinkeinonharjoittamiseen Suomessa. Lisäksi edellytetään, että rekisteri-ilmoituksen tekijä ei ole konkurssissa sekä luonnollisen henkilön on oltava 18 vuotta täyttänyt eikä hänen toimintakelpoisuuttaan olla rajoitettu. Edellytyksiin kuuluu vielä, että ilmoituksen tekijä on luotettava sekä, että ilmoituksen tekijällä on vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen, kun otetaan huomioon välitystoiminnan laatu ja laajuus. Vakuutuksen on muilta ehdoiltaan vastattava alan tavanomaista vakuutuskäytäntöä. Lopuksi rekisteröinnin edellytyksenä on, että välitysliikkeellä on vastaava hoitaja, joka täyttää laissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset.

Aluehallintovirastolla on mahdollisuus evätä rekisteröinti, jos edellä mainitut ehdot eivät täyty tai mikäli olosuhteiden perusteella voidaan pitää ilmeisenä, että rekisteri-ilmoituksen tekijällä on aikomus harjoittaa välitystoimintaa jonkun toisen puolesta.

Lähde §: Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Lue lisää kiinteistönvälittäjän roolista välitysliikkeissä.

Suomen Juristit Oy
21.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.