Mikäli asunnon ostaja havaitsee asunnossa virheen, tulee hän ilmoittaa virheestä asunnon myyjälle tai sille taholle, joka vastaa virheen korjaamisesta myyjän lukuun. Edellämainittu virheilmoitus on yleisimmin tunnettu reklamaatio. Reklamaatio suositellaan tehdä kirjallisesti, jotta ostajalla on todiste siitä, että virheilmoitus on saapunut määräajan puitteissa.

Virheilmoituksen tekeminen ja uuden asunnon virheet

Velvollisuus tehdä virheilmoitus koskee sekä uuden että käytetyn asunnon kauppaa. Uuden asunnon virheet voivat olla sellaisia, jotka ostajan pitäisi havaita viimeistään vuositarkastuksessa. Ostajan tulee ilmoittaa tällaisista virheistä viimeistään vuositarkastuksen yhteydessä. Mikäli ostaja ei ilmoita tällaisista virheistä kyseisessä vuositarkastuksessa eikä myöskään sen ajan kuluessa, jonka myyjä on varannut ostajalle vuositarkastuksessa laadittua pöytäkirjaa koskevien täydennysten ja huomautusten tekemistä varten, hän menettää oikeutensa vedota virheeseen.

Joskus asunnossa ilmenee virheitä, joita ei ole ollut mahdollista havaita vuositarkastuksen yhteydessä. Näiden virheiden osalta ostajan tulee reklamoida kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Arvioitaessa sitä, milloin virhe olisi pitänyt havaita, ratkaisevana pidetään ajankohtaa, jona ostaja on päässyt tai hänen olisi pitänyt päästä selville virheen merkityksestä.

Poikkeuksena pääsäännösta on, että jossain tilanteissa ostaja saa vedota virheeseen siitä huolimatta, että ostaja ei ole reklamoinut virheestä määräajan puitteissa. Tämä tulee sovellettavaksi, jos myyjä tai joku hänen puolellaan on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Tämä sovelletaan myös, jos virhe perustuu siihen, ettei asunto täytä niitä vaatimuksia, jotka sille on asetettu terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi annetuissa säädöksissä, tai siihen, että asunnon ominaisuuksista muutoin aiheutuu vaaraa terveydelle tai omaisuudelle.

Taloudellinen ja oikeudellinen virhe

Taloudellisen ja oikeudellisen virheen osalta on säädetty, että ostajan on vedottava niihin kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Vetoaminen tapahtuu ilmoittamalla myyjälle virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksista. Jos myyjä tai joku hänen puolellaan on menetellyt törkeän huolimattomasti, kunnianvastaisesti tai arvottomasti, voi ostaja vedota virheeseen myöhemminkin.

Lähde §: asuntokauppalaki

Suomen Juristit Oy
28.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.