Voimakeinojen käyttö voi olla tarpeen ja puolustettavaa kun kansalaiset käyttävät laillista oikeuttaan ottaa kiinni verekseltään tavattu tai pakeneva rikoksesta epäilty. Yleinen kiinniotto-oikeus perustuu lakiin ja sen edellytyksiin voit tutustua alta;

Yleinen kiinniotto-oikeus

Voimakeinojen käyttö

Voimakeinojen käytölle yleistä kiinniotto-oikeutta käytettäessä on kaksi vaihtoehtoista edellytystä; joko rikoksesta epäilty pakenee tai tämä tekee vastarintaa. Kiinniottaja saa käyttää sellaisia kiinniottamisen toimittamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvostellen puolustettavina, kun otetaan huomioon rikoksen laatu, kiinniotettavan käyttäytyminen ja tilanne muutenkin.

Kokonaisharkinnassa painoarvoa annetaan mm. sille, oliko vastarinta ja pakenemispyrkimys olemassa oleva ja todellinen. Voimakeinojen käytön puolustettavuutta tärkeänä kriteerinä on rikoksen laatu. Mitä vakavampi rikos on kysymyksessä, sitä jämäkämpi voi olla kiinniotto ja voimakeinot. Voimakeinojen on kuitenkin oltava puolustettavia eli oikeassa suhteessa vastarinnan vaarallisuuteen, osapuolten ikään, suorituskykyyn, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja olosuhteisiin. Myös sillä on merkitystä miten tekijä varustautunut. Kokonaisharkinnassa arvoa annetaan myös sille, mitä osapuolet ymmärsivät ja käsittivät tai mitä heidän olisi pitänyt olosuhteisiin nähden ymmärtää ja käsiittää. Voimakeinojen käytössä on pyrittävä lievimpään mutta olosuhteiden niin edellyttäessä lievimpään tehokkaaseen ja toimivaan voimakeinoon.

Riskinottoon yleisen kiinniotto-oikeuden ja siihen liittyvän voimankäyttöoikeuden vuoksi ei kannata ryhtyä. Jälkikäteisarvostelussa osapuolten toimia voidaan joutua tarkastelemaan myös pahoinpitelyrikoksina.

Nopeaa apua lakiasioihin.