Yhtiövastikkeesta ja muusta yhtiöjärjestykseen perustuvasta osakkeenomistajan maksuvelvollisuudesta yhtiötä kohtaan säädellään asunto-osakeyhtiölaissa. Yhtiövastikkeella katetaan kaikki yhtiön menot, jotka yhtiö on lain, yhtiöjärjestyksen tai sopimuksen taikka muun perusteen mukaan velvollinen suorittamaan. Yhtiövastike asunto-osakeyhtiössä on menoerä, joka koostuu kaikkien vastikkeiden yhteenlasketusta summasta. Näitä ovat hoitovastike sekä mahdollinen pääomavastike. Pääomavastike puolestaan voi muodostua korjaus- ja rahoitusvastikkeesta. Edellä mainitut vastikkeet ovat eriteltyinä isännöitsijän lähettämissä laskuissa. Vastikkeiden käytöstä ja kohdentumisesta puolestaan määrää taloyhtiön yhtiöjärjestys, jossa on mahdollista määritellä myös, mihin vastikkeita ei voida käyttää. Tällainen kulu saattaa olla esimerkiksi huoneistokohtainen vesimaksu, joka voidaan kerätä yhtiössä erikseen.

Yhtiövastike: Maksuvelvollisuus ja maksuperuste

Asunto-osakkeiden osakkeenomistajilla on maksuvelvollisuus. Tarkoittaen, että osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan asunto-osakeyhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaisesti.

Asunto-osakeyhtiöt eivät lähtökohtaisesti ole tuloa tuottavia yhtiöitä, jonka vuoksi yhtiöillä on oltava mahdollisuus kattaa toiminnastaan aiheutuvat kustannukset perimällä osakemaksun ohella yhtiövastiketta osakkailtaan. Vastikkeenmaksu ei siis ole samalla tavalla pakollinen maksu kuin esimerkiksi osakkeen merkintähinnan maksaminen.

Yhtiövastikkeen oikeudellinen luonne

Vastike on osakkaan suoritettavaksi kuuluva osuus yhtiön menoista, se ei ole kuitenkaan korvausta huoneiston käyttöoikeudesta, eikä se ole rinnastettavissa vuokraan sen säännönmukaisessa tarkoituksessa. Maksuvelvollisuuden kannalta ei ole merkitystä, käyttääkö osakas huoneistoa vai ei.

Muu maksuvelvollisuus

Mikäli yhtiöjärjestyksessä on määritelty riittävän yksityiskohtaisesti, osakemaksun ja yhtiövastikkeen lisäksi osakkaalle voidaan määrätä muukin maksuvelvoite.

Jos asunto-osakeyhtiö jostain syystä kieltäytyy luovuttamasta osakkaan haltuun huoneistoa tilanteessa, jossa osakkaalla olisi oikeus saada huoneisto hallintaansa, ei maksuvelvollisuutta yhtiövastikkeeseen ole. Tästä on kuitenkin erotettava tilanne, jossa huoneisto on otettu asunto-osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n mukaisesti yhtiön hallintaan tai osakkeet on pantattu. Asunto-osakeyhtiön osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön muista maksuvelvoitteista, jolloin osakkaan taloudellinen riski rajoittuu hänen osakkeidensa tuottaman huoneiston tai muun tilan hallintaoikeuden ja sijoitetun pääomapanoksen menettämiseen. Tilanne on kuitenkin eri, mikäli osakas on mennyt yhtiösuhteen ulkopuolella sitoutumaan yhtiön velvoitteisiin.

Lue lisää taloyhtiön yhtiöjärjestyksen vähimmäis sisällöstä sekä kohtuuttomasta yhtiövastikkeesta. Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä on mainittava yhtiövastikkeen määräämisen perusteet sekä siitä, kuka määrää vastikkeen suuruuden ja maksutavan.

Lähde §: Asunto-osakeyhtiölaki

Nopeaa apua lakiasioihin.