Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa.

Tavoitteet auttavat saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Ympäristövaikutusten lisäksi arvioidaan tavoitteiden taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset. Tavoitteet luovat alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan on tavoitteet otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea asioita, joilla on:

  • aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys (esimerkiksi kaukoliikenteeseen ja lentoasemiin liittyvät asiat);
  • merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön (kuten kansallismaisemiin ja rakennushistoriallisiin rakennuksiin); tai
  • valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.

Ympäristöministeriö valmistelee valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet yhdessä muiden ministeriöiden ja maakuntien liittojen sekä muiden tahojen kanssa, joita tavoitteet koskevat. Tavoitteiden hyväksyminen kuuluu valtioneuvostolle.


Lue lisää alueiden ja maankäytön suunnittelusta.

Lähde §: maankäyttö- ja rakennuslaki, HE 101/1998vp


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 24.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.