Maakuntakaava on yleissuunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Sen keskeisimpänä tehtävänä on alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja muuta alueiden käytön suunnittelua, ja se tulee ottaa huomioon laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa.

Maakuntakaava esitetään kartalla kaavamerkintöjen ja -määräysten avulla. Maakuntakaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteet, vaikutukset ja muut kaavan tulkinnan ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain ja käytännössä niin yleensä menetelläänkin.

maakuntakaavan laatiminen

Maakuntakaavan laatimisesta ja kehittämisestä vastaa maakunnan liitto. Kaavan hyväksyy maakunnan liiton valtuusto, jonka jälkeen ympäristöministeriön on vielä vahvistettava se. Maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ja alueen erityispiirteet, ja erityisesti:

  • maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen;
  • alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen;
  • ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin;
  • vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön;
  • maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;
  • maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä
  • virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.


Lue lisää alueiden käyttötavoitteista. 

Lähde §: maankäyttö- ja rakennuslaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 24.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.