Abstrakti virhearviointi käytetään muun muassa irtaimen tavaran kaupassa. Tavarassa on virhe, jos sen laji, määrä, ominaisuudet tai pakkaus ei vastaa sovittua. Alennuksella myytäviä tuotteita koskevat samat säännöt kuin normaalihintaisia tuotteita.

Mikä tahansa vika tavarassa ei ole myyjän vastuulle kuuluva virhe. Jos muuta ei ole sovittu, tavarassa on virhe esimerkiksi silloin, kun

  • tavara ei sovi käyttöön, johon se on tarkoitettu.
  • tavara ei vastaa tietoja, joita siitä on etukäteen annettu.
  • tavara kestää lyhyemmän aikaa kuin perustellusti voi odottaa.
  • tavara ei ole pakattu asianmukaisella tavalla sen säilyttämiseksi tai suojaamiseksi.
  • tavaralle ei ole annettu riittäviä asennus- ja käyttöohjeita suomen- ja ruotsinkielellä.
  • tavara ei täytä turvallisuusvaatimuksia.

Tavaran virheen arvioimiseen tarvitaan usein sopimusta tai muita tavaraan liittyviin olosuhteisiin sovittua tietoa. Jos tällaisia tietoja ei ole saatavilla joudutaan arvioinnin kohteena olevaa tavaraa vertailemaan muihin saman tyyppisiin tavaroihin virheen selvittämiseksi. Tämä, pääsäännöstä poikkeava tulkintatapa kutsutaan abstraktiksi virhearvioinniksi. Osapuoli voi hyödyntää abstraktia virhearviointia monesta eri syystä.

Abstraktin virhearvioinnin perussääntönä pidetään, että tavaran tulee soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään. Paistinpannu tulee soveltua ruuanlaittoon. Tavaralla on siis oltava sellaiset ominaisuudet, jotka mahdollistavat kyseisen tavaran käyttämisen normaalilla tavalla kaikkiin niihin tarkoituksiin, joihin vastaavia tavaroita yleensä käytetään. Tämän vaatimuksen lisäksi, tavaran tulee kestää kohtuullisen ajan. Tämä edellytys aiheuttaa osapuolten välisiä ongelmia, sillä kohtuullisen ajan arviointi tapahtuu tapauskohtaisesti ja arviointiin otettavat seikat ovat muun muassa tavaran laatu ja ostohinta.

Tavaran pakkaukseen kohdistuvat vaatimukset

Tavaran kunnon lisäksi, abstrakti virhearviointi asettaa myös tavaran pakkaukseen tietty standardi. Jollei sopimuksesta muuta ilmene, tavaran on oltava pakattuna tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla. Kaikissa tapauksissa ei kuitenkaan edellytetä tavaran pakkausta, vaan edellytyksenä on, että pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi. Tämä velvoite tulee tyypillisesti käyttöön, mikäli tavara on huonosti pakattu ja vahingoittunut puutteellisen pakkauksen vuoksi aiheuttaen tavaraan virheen.

Sellaisenaan, kun on – ehto

Sopimusoikeudessa käytetään myös ”myyty sellaisenaan, kun se on-ehtoa”. Mikäli tavara on myyty sellaisena kuin se on-ehtoa käyttäen, vaatimuksen jonka nojalla tavarassa on virhe, ovat huomattavasti perinteistä abstraktia virhearviointia vähemmät. Vaikka tavara on myyty edellä mainittua ehtoa käyttäen, siinä katsotaan olevan virhe, jos tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Nopeaa apua lakiasioihin.