Ampumakoe on suoritettava, jos metsästää kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa tai karhua rihlatulla luotiaseella.

Ampukakokeen tarkoituksena on varmistua siitä, että metsästäjä tuntee aseen, osaa käyttää sitä ja on kohdistanut aseen. Ampumakoe on omiaan vähentämään haavakkojen metsästämistä ja lisää myös turvallisuutta asettamalla metsästäjää ja metsästysasetta koskevat vähimmäiskriteerit suuremman riistan metsästykseen.

Ampumakokeita järjestävät riistanhoitoyhdistykset. Hyväksytystä suorittamisesta annetaan vahvistetun maa- ja metsätalousministeriön kaavan mukainen todistus. Todistus on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta.

Kolmenlaista koetta

Ampumakoetta on kolmenlaista; metsäkauriskoe, hirvi- ja peurakoe sekä karhukoe. Riistanhoitoyhdityksen on ilmoitettava kokeen järjestämisestä vähintään 7 vrk. ennen sen järjestämistä. Kussakin ampumakoetilaisuudessa on oltava vähintään kaksi ammunnanvalvojaa. Ampuakoe suoritetaan hyväksytyllä ampumaradalla.

Ampumakoe ja sen suoritustapa

Ampumakokeessa ammutaa neljä laukausta, joista kaikkien on vähintään sivuttava kunkin ampumakokeen osuma-alueen ulkoreunaa. Pienin osuma-alue on karhukokeessa. Hyväksytty karhukoe vastaa metsäkauriskoetta sekä hirvi- ja peurakoetta. Hyväksytty hirvi- ja peurakoe vastaa metsäkauriskoetta. Aseen ja kokeessa käytettävien patruunoiden on vastattava kunkin lajin metsästämiselle asetettuja vaatimuksia.

Ampukakokeen päätöksestä voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimus metsästäjätutkinnosta tai ampumakokeesta

Nopeaa apua lakiasioihin.