Oikeudenkäyntiasiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Asiakirjajulkisuus oikeudenkäynnissä on osa julkisuusperiaatetta. Salassapito liittyy joko suoraan jonkun lain määräyksiin salassapidosta, tietojen arkaluonteisuuteen tai osapuolten yksityiselämän suojaan.

Salassapitoon tarvitaan tuomioistuimen päätös. Tuomioistuin voi pyynnöstä tai erityisestä syystä muutoinkin päättä, että oikeudenkäyntiasiakirjoja on pidettävä salassa. Useimmiten aineistoa julistetaan salassapidettäväksi vain siltä osin, kuin on tarpeen.

Asiakirjajulkisuus pääsääntönä

Oikeudenkäyntiasiakirja tulee julkiseksi rikosasiassa asiaa ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltäessä, kun asia on ollut esillä suullisessa käsittelyssä tai, jos asiassa ei toimiteta suullista käsittelyä, kun annetaan ratkaisu pääasiassa. Kuitenkin, jos rikosasia käsitellään pääkäsittelyä toimittamatta kirjallisessa menettelyssä, tuomioistuimelle toimitettu oikeudenkäyntiasiakirja tulee julkiseksi, kun vastaajan suostumus asian ratkaisemiseen sanotussa menettelyssä on saapunut käräjäoikeudelle.

Riita-asioden oikeudenkäyntiasiakirjat tulevat julkiseksi, kun asiaa käsittelevä tuomioistuin on ne saanut. Tuomioistuimen ratkaisun sisältävä oikeudenkäyntiasiakirja taas tulee julkiseksi, kun se on annettu tai kun se on asianosaisen saatavissa. Oikeudenkäyntiasiakirjat ovat siis pääsääntöisesti julkisia, mutta lainsäädännössä on lueteltu tilanteet, jolloin ne voidaan pitää salassa suoraan lain nojalla. Tuomioistuin voi myös määrätä omasta tai asianosaisen pyynnöstä asiakirjat salassa pidettäväksi. Asianosaisella on kuitenkin edelleen oikeus saada tieto myös sellaisesta asiakirjasta, joka on määrätty salassa pidettäväksi yleisöltä.

Pyyntö ja tiedonantamistapa

Lähtökohtaisesti jokaisella on oikeus saada tieto oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka on julkinen. Jos asiakirjasta vain osa on salassapidettävä, on tiedon pyytäneelle annettava tieto julkisesta osasta. Edellytyksenä on, että tieto voidaan antaa niin, ettei asiakirjan salassa pidettävä osa tule tietoa pyytäneen tietoon. Salassapidon tarkoitus ei saa vaarantua. Oikeudenkäyntiasiakirjojen sisällöstä voidaan antaa tieto suullisesti tai antamalla asiakirjasta kopio tai tuloste. Asiakirja voidaan myös asettaa pyytäjän nähtäväksi paikanpäällä. Yleensä tieto julkisesta asiakirjasta on annettava sillä pyydetyllä tavalla. Tuomioistuin ei kuitenkaan ole sidottu toimittamistapaan, mikäli asiakirjoja on suuri määrä, niiden kopioinnin vaikeus tai muu niihin verrattava seikka aiheuttaisi kohtuutonta haittaa. Et siis tule todennäköisesti saamaan sähköisenä sähköisenä pyytäämääsi asiakirjaa, jota ei ole sähköisessä muodossa.

Jos asiakirja, todiste tms. on video-, kuva tai äänitallenne se annetaan tyypillisesti vain luovuttamalla se tuomioistuimessa nähtäväksi. Näin toimitaan jos tallenteen voidaan sisältönsä perusteella olettaa aiheuttavan muulla tapaa esitettynä tai luovutettuna vaaran tallenteessa esiintyvien henkilöiden yksityisyyden loukkaamiseen.


Lue lisää asianosaisjulkisuudesta rikosasiassa ja riita-asiassa.

Lähde §: laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa


Suomen Juristit Oy
7.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.