Asuntokaupan perumisesta ja purusta säädetään asuntokauppalaissa. Luonteeltaan asunto-osakkeen kauppa on irtaimen omaisuuden kauppaa, minkä vuoksi Asuntokauppalaissa ei oleerityisiä muotovaatimuksia, vaan suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen sopimus.

Seuraavaksi käsitellään asuntokaupan perumista ja purkua erilaisissa tilanteissa.

Myös hyväksytty tarjous luetaan asuntokaupaksi

Sopimuksen syntyminen asuntokaupassa edellyttää aina tarjousta ja hyväksyvää vastausta. Jos esimerkiksi ostaja kieltäytyy saattamasta kauppaa päätökseen, myyjälle avautuu mahdollisuus vaatia ostajalta kauppahintaa viime kädessä tuomioistuimessa. Tästä johtuen osapuolten täytyy olla aina tarkkana tarjousten tekemisten kanssa. Mikäli henkilö ei tahdo sitoutua kauppaan, ei tarjoustakaan kannata tehdä.

Jos jommankumman osapuolen mieli muuttuu kaupanteon suhteen, toisen ei ole kannattavaa lähteä vaatimaan suoritusta tuomioistuimessa. Yleensä on järkevämpää tyytyä sopimussakkoon eli vakiokorvaukseen, jonka lopullisesta kaupasta kieltäytyvä osapuoli joutuu maksamaan toiselle. Vakiokorvaus on erillinen korvaus, jota ei tarvitse maksaa mikäli käsiraha on jo maksettu. Lain mukaan maksimimäärä vakiokorvaukselle tai käsirahalle on 4 % kauppahinnasta

Käsirahaa voidaan myös käyttää kaupan vakuutena, sillä jos ostaja jostain syystä päättää kieltäytyä kaupasta, on myyjä oikeutettu pitämään maksetun käsirahan. Jos myyjä on yksityishenkilö ja ostajana on kuluttaja, osapuolet voivat sopia, että kaupasta vetäytymisen korvaus vastaa todellista aiheutunutta vahinkoa.

Asuntokaupan peruminen: asunnon ostajalla on oikeus tarjouksen peruuttamiseen asuntokauppojen jälkeen

Asuntokauppa on mahdollista perua, mikäli asunnossa ilmenee virheitä, jotka tulevat ostajan tietoisuuteen vasta ostotarjouksen jättämisen jälkeen. Ostajalla on oikeus virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuulliseen hinnanalennukseen tai kaupan purkuun, jos virheestä aiheutuu ostajalle olennaista haittaa eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena tilanteeseen nähden.

Uuden asunnon kaupassa ostaja voi ilman erityistä syytä peruuttaa kaupan ennen asunnon hallinnan luovuttamista. Myös käytetyn asunnon kaupassa on käsillä samanlainen tilanne, mikäli myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana  yksityishenkilö. Edellä mainituissa tilanteissa myyjä ei voi vaatia kaupan saattamista loppuun, mutta on oikeutettu saamaan ostajalta korvauksen sopimusrikkomuksen vuoksi aiheutuneesta vahingosta.

Asuntokaupan purku: milloin ostajalla on oikeus purkaa asuntokauppa?

Asuntokaupan purku edellyttää aina erityisiä syitä, jolloin kaupan purkamiselle tulee olla siihen oikeuttava peruste. Tällainen peruste voi esimerkiksi olla virhe kaupan kohteessa. Sekä myyjällä että ostajalla voi olla oikeus kaupan purkamiseen tilanteesta riippuen.

Kuten edellä on todettu, ostajalla voi olla oikeus kaupan purkamiseen erityisten syiden johdosta tilanteesta riippuen. Asuntokaupan purkukynnyksen ylittymistä arvioitaessa on otettava huomioon ostajan omat mahdollisuudet korjauttaa ilmennyt virhe. Ostajan on ensi sijassa vaikutettava asunto-osakeyhtiöön virheen korjaamiseksi ja vasta tämän jälkeen, mikäli virheen korjaaminen osoittautuu huomattavan vaikeaksi, harkitaan purkukynnyksen ylittymistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että asuntokauppa on mahdollista purkaa kaupan osapuolten välisellä sopimuksella tai vaihtoehtoisesti tuomioistuimen tekemällä päätöksellä.

Lue lisää asuntokaupan yleisistä ehdoista ja erilaisista asuntokaupan virheistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.