Avoimen yhtiön tarkoitus on muiden henkilöyhtiöiden tapaan lähtökohtaisesti taloudellisen voiton tuottaminen yhtiölle ja sen yhtiömiehille. Yhtiömiehen tulee noudattaa tästä tavoitteesta johtuvaa lojaalisuusperiaatetta siten, ettei ryhdy kilpailemaan yhtiön kanssa muussa toiminnassaan. Toisten yhtiömiesten luvalla sekin on mahdollista, mutta harvoin yhtiön etu. Yleensä toiminnan tarkoituksen määritteleminen ei siten ole tarpeen. Tarkoitus on kuitenkin määritettävä yhtiösopimukseen niissä tilanteissa, jossa yhtiön toiminnan tarkoitus on joku muu kuin taloudellisen voiton tuottaminen.

Joskus voi olla, ettei toiminta ole perinteisessä mielessä voiton tavoittelua, vaan vaikkapa edullisten palveluiden tuottamista yhtiön omistajille. Tällainen tarkoitus voisi liittyä esim. aatteelliseen toimintaa, hyväntekeväisyyteen, jonkun toiminnan ylläpitämiseen/ pelastamiseen, tietyn palvelun tarjoaminen tietyllä alueella tms.

Normaalisti yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon toiminta järjestetään osuuskunnan kautta. Oskuuskuntalainsäädäntö luokin tuon kaltaiseen toimintaan valmiit puitteet. Osuuskunnathan eivät tavoittele voittoa. Joskus osuuskunta hallinnollisesti vaativampana ei houkuta perustamaan, tai perustajat haluavat säilyttää itsellään mahdollisuuden muuttaa yhtiön toiminta halutessaan helposti liiketeoiminnaksi ilman, että yhtiömuotoa tarvitsee muuttaa.Usein yleishyödyllinen toiminta toteutetaan myös erilaisten yhdistysten nimissä.

Tämä on myös taloudellisesti edullisempaa johtuen siitä, että yhtiömuodon muuttuessa esimerkiksi osuuskunnasta avoimeksi yhtiöksi tulee yhtiömiesten sitoutua melko raskaaseen prosessiin, johon liittyy muun muassa muutoksesta tiedottaminen velkojille sekä melko suuri Patentti- ja rekisterihallitukselle maksettava käsittelymaksu.

Voiton tavoitteleminen päätarkoitus

Lähtökohtaisesti toiminnan tarkoitus on avoimen yhtiön kannalta keskeinen. Voiton tavoitteleminen on luonnollista seurausta toiminnan järjestämis- pääomittamistavasta. Avoimen yhtiön oma pääoma muodostuu yhtiömiesten yhtiöön sijoittamista panoksista. Myös päätöksenteko keskittyy yhtiömiehiin. Toisaalta yhtiömiesten vastuu suhteessa ulkopuoliseen on rajatonta, henkilökohtaista ja omavelkaista.

Avoimen yhtiön tarkoitus on lähtökohtaisesti voiton tuottaminen, mutta tietyissä tilanteissa sen määritteleminen toisin voi olla tarpeen. Kysymys siitä, miten tarkoitus tulisi määrittää riippuu aina yrityksestä ja sen toiminnan tavoitteista. Tarkoitus voi tulla arvioitavaksi lähinnä yhtiön hallinnossa ja päätöksenteossa. Yhtiön toimialan ulkopuolelle meneviin toimiin tarvitaan kaikkien yhtiömiesten suostumus. Näin toimitaan, koska itsenäinen toimintaoikeus toisi liian suuren riskin muille vaikuttamalla näiden vastuisiin keskeisesti.


Lue lisää osuuskunnasta.

Lähde §: laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä


Suomen Juristit Oy
8.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.