Hallintovalitus on valitus, jolla voidaan tietyissä tapauksissa hakea muutosta kunnan viranomaisen päätökseen. Hallintovalitusta käytetään ainoastaan silloin, kun erityislainsäädännössä niin säädetään. Näin on määrätty esimerkiksi perusopetuslaissa. Perusopetuslain mukaisiin päätöksiin haetaan siis muutosta hallintovalituksella. Hallintovalitus tehdään hallinto-oikeudelle.

Hallintovalitus ja kunnallisvalitus ovat siis vaihtoehtoisia valituksia. Samasta asiasta voidaan valittaa vain jommallakummalla. Kunnallisvalitus väistyy, jos erityislainsäädännössä säädetään hallintovalituksesta.

Hallintovalitus voidaan tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperusteesta on kyse silloin, kun päätös on valittajan mielestä lainvastainen. Päätös voi olla lainvastainen esim. silloin, kun viranomaisella ei ole lain mukaan ollut oikeutta tehdä kyseistä päätöstä. Tarkoituksenmukaisuusperustetta käytetään silloin, kun päätös on valittajan mielestä asiallisesti väärä. Esimerkiksi perusopetuslain mukainen oppilaan erotuspäätös voi olla valittajasta väärä, jos erottamiselle ei hänen mielestään ole ollut perusteita.

Kunnallisvalituksesta poiketen hallintovalituksen voi tehdä ainoastaan asianosainen. Asianosainen on se henkilö, johon päätös kohdistettu, esimerkiksi erotettu oppilas. Asianosainen on myös henkilö, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Hallintovalitus pitää tehdä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatu tiedoksi.

Hallinto-oikeus voi hylätä tai hyväksyä valituksen. Jos valitus hylätään, päätös pysyy ennallaan. Jos se puolestaan hyväksytään, aiempi päätös kumotaan. Hallintovalituksen perusteella hallinto-oikeus voi korvata päätöksen uudella päätöksellä.

Myös hallintovalitusta voi edeltää oikaisuvaatimusmenettely. Oikaisuvaatimusmenettelyäkin käytetään vain, jos siitä määrätään erityislainsäädännössä.


Lue lisää ulkoisista oikeussuojakeinoista julkisessa hallinnossa.

Lähde §: hallintolaki


Suomen Juristit Oy
12.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.