Voisiko eduskunnan oikeusasiamies auttaa asiassasi?

Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävät ovat osittain päällekkäisiä valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävien kanssa. Myös hän valvoo laillisuutta viranomaisten toiminnassa. Viranomaisten lisäksi hänen valvontansa ulottuu muihinkin silloin, kun nämä ovat hoitamassa julkista tehtävää.

Eduskunnan oikeusasiamiehen virastossa toimii oikeusasiamiehen lisäksi kaksi apulaisoikeusasiamiestä. He toimivat itsenäisesti ja samoin valtuuksin kuin itse oikeusasiamies. Eduskunta valitsee oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehet kunkin neljäksi vuodeksi kerrallaan. Oikeusasiamies ja apulaisoikeusasiamiehet hoitavat tehtäväänsä puolueettomina ja eduskunnasta riippumattomina. Vuosittain oikeusasiamies antaa eduskunnalle toimintakertomuksen, josta hänen toimintansa sisältö tarkemmin ilmenee.

Oikeusasiamies valvoo viranomaisten toimintaa tutkimalla hänelle tulevia kanteluita. Kansalaisilla on lisäksi mahdollisuus käyttää oikeusasiamiehen toimiston neuvontalakimiesten tarjoamaa apua. Laittomuudet tai epäkohdat saattavat siten tulla oikeusasiamiehen tietoon myös muulla tavalla kuin kanteluina. Mikäli oikeusasiamies tällöin näkee tarvetta, niin hän voi ottaa asian tutkittavakseen myös omasta aloitteestaan.

Joskus oikeusasiamies tekee tarkastuksia eri virastoissa ja laitoksissa. Hänelle on säädetty erityinen velvollisuus käydä säännöllisesti tarkastuksilla vankiloissa ja muissa laitoksissa, joihin henkilö voi olla suljettuna vastoin tahtoaan. Lisäksi tarkastuskäyntejä suoritetaan säännöllisesti puolustusvoimien ja rajavartioston yksiköissä.

Aivan samalla tavalla kuin valtioneuvoston oikeuskansleri, niin myös eduskunnan oikeusasiamies keskittyy toiminnassaan perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Puheenvuoroissaan ja muissa kannanotoissaan hän yleensä painottaa näiden oikeuksien merkitystä julkisten tehtävien hoidossa ja lainsäädännön valmistelutyössä. Nykyisin oikeusasiamies myös tiedottaa aktiivisesti omasta toiminnastaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.