Pysyykö yksityiselämäni salassa?

Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on lailla turvattu. Suomessa on voimassa myös ns. kirjesalaisuus. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Toiselle henkilölle osoitetun tekstiviestin tai sähköpostiviestin lukeminen on kiellettyä. Työelämässä törmätään nykyisin usein tilanteisiin, joissa jonkun toisen työntekijän täytyy lukea esimerkiksi lomalla olevan sähköpostia. Miten tällöin tulisi menetellä? Työnantajalla on usein sopimuksen perusteella oikeus lukea työntekijän sähköpostit hänen ollessa estynyt niitä lukemaan. Työnantaja ei kuitenkaan saa toimenpiteillään vaarantaa työntekijän yksityisluonteisten luottamuksellisten viestien salaisuutta sähköpostin tai tietoverkon käytössä.

Sähköpostin ja tietoverkon käyttö kuuluvat yhteistoiminnassa käsiteltäviin asioihin. Työnantajan on kuultava työntekijää ja määriteltävä sähköpostin ja tietoverkon käyttöä koskevat periaatteet. Tämän jälkeen työnantajan on huolehdittava siitä, että päätöksen sisällöstä tiedotetaan työntekijöille. Jos työnantaja rikkoo määrittely- tai tiedottamisvelvollisuuksiaan, voidaan hänet tuomita työelämän tietosuojalain rikkomisesta sakkoon. Laissa on myös muun muassa poliisille ja joillekin muille oikeushallinnon virkamiehille annettu oikeus rikkoa luottamuksellisen viestin salaisuutta tietyissä tilanteissa. Tämä saattaa olla mahdollista esimerkiksi yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä henkilön vapaudenmenetyksen aikana.

Kenenkään kunniaa ei saa loukata. Kunnianloukkaus voi olla tulla kyseeseen hyvin monenlaisissa tilanteissa. Perättömien juorujen tai häpäisevien kuvien tai muiden sellaisten julkaiseminen loukkaa aina toisen henkilön kunniaa ja on siten lailla kiellettyä.

Ihmisten kotirauha on myös turvattu lailla. Ensinnäkään kukaan ei saa ilman hyväksyttävää syytä tunkeutua toisen kotiin, pihapiiriin, kesämökkiin tai muuhun sen kaltaiseen kotirauhan piiriin kuuluvaan tilaan. Toiseksi jokainen on velvollinen poistumaan ao. kotirauhan piiriin kuuluvalta alueelta heti kun alueen haltija niin käskee tai pyytää. Lailla voidaan kuitenkin säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.