Viivästyskorko kauppahinnalle

Ostajan maksun viivästyessä myyjällä on oikeus vaatia viivästyskorkoa kauppahinnalle. Ostajalla on velvollisuus maksaa kauppahinnalle korkoa riippumatta siitä, miksi hänen maksunsa on viivästynyt.Ostaja ei joudu kuitenkaan suorittamaan viivästyskorkoa, jos maksun viivästyminen johtuu lain säännöksestä tai yleisen maksuliikenteen keskeytymisestä tai muusta sen kaltaisesta ylivoimaisesta esteestä. Myöskään siinä tapauksessa, että ostaja ei ole voinut maksaa kauppahintaa myyjästä johtuvasta syystä ajallaan, hän ei ole velvollinen maksamaan viivästyskorkoa kauppahinnan erääntymisen jälkeen pidemmältä ajalta kuin siitä päivästä, jona este ostajan tieten on lakannut.Kun kauppahinnan eräpäivä on sovittu, viivästyskorko alkaa juosta heti kauppahinnan eräpäivästä lukien. Myyjän ei siis tarvitse esittää erillistä vaatimusta viivästyskoron maksamisesta. Jos kauppahinnan eräpäivästä ei ole sovittu, viivästyskorko alkaa juosta siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut siitä päivästä, jona velkoja lähetti velalliselle laskun tai muutoin vaati määrätyn rahamäärän suorittamista. Tällöinkin myyjän on esitettävä laskussa tai muussa vaatimuksessa viivästyskorkoa koskeva vaatimus.Viivästyskorkoa voidaan tietyin edellytyksin sovitella, jos ostaja on luonnollinen henkilö eikä ostajan ja myyjän välinen kauppa liity ostajan harjoittamaan elinkeinotoimintaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.