Kirkon päätöksenteko tapahtuu monella portaalla; tässä artikkelissa esitellään kirkolliskokous, piispainkokous, kirkkohallitus ja kirkkoneuvosto.

Kirkolliskokous on ylin päättävä elin

Kirkon keskushallinto jakautuu usealle eri toimijalle. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin ja vastaa valtion päätöksenteossa eduskuntaa. Kirkolliskokous päättää keskeisistä opillisista linjauksista ja keskeisistä kirkon työtä ohjaavista kysymyksistä. Kirkolliskokous päättää myös kirkon hallinnosta ja taloudesta.

Kirkolliskokous vaikuttaa merkittävästi kirkon lainsäädäntöön. Se muokkaa kirkkolain sisällön ja tekee esitykset eduskunnalle, jolla on valta hyväksyä tai hylätä ne.

Piispainkokous

Kirkon keskushallintoon kuuluva piispainkokous käsittelee kirkon uskoa, julistusta ja työtä sekä hiippakuntien hallintoon ja hoitoon kuuluvia asioita. Lisäksi piispainkokous käsittelee ekumeniaan ja lähetykseen liittyviä asioita. Piispainkokous tekee esityksiä ja antaa lausuntoja kirkolliskokoukselle ja kirkkohallitukselle.

Kirkkohallitus

Kirkkohallitus on osa kirkon keskushallintoa. Kirkkohallitus hoitaa kirkon yhteistä toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kirkkohallitus valmistelee asioita kirkolliskokoukselle, huolehtii kirkolliskokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Se myös antaa valtioneuvostolle lausunnot, jollei lausunnon antaminen ole määritetty kirkolliskokouksen tehtäväksi. Lisäksi kirkkohallitus toimii kirkon keskusrahaston hallituksena ja perustaa virkoja kirkon erityistehtäviä varten.

Kirkkohallituksen tekee suuret päätökset täysistunnossa. Jäseniä siinä ovat arkkipiispa (pj.), piispainkokouksen valitsemat kaksi piispaa sekä kirkolliskokouksen valitsemat kaksi pappia ja yhdeksän maallikkoa. Maallikkoja valitaan yksi jokaisesta hiippakunnasta. Täysistunto kokoontuu yleensä kerran kuussa.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on seurakunnan toimielin. Kirkkoneuvosto koostuu kirkkovaltuuston valitsemista luottamusmiehistä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra. Seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa kirkkoneuvoston sijaan valitaan seurakuntaneuvosto, jonka jäsenet valitaan vaaleilla.


Lue lisää kirkon hallinnosta.

Lähde §: kirkkolaki


Suomen Juristit Oy
29.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.