Kirkollisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Yleensä kirkollisten elinten päätökseen haetaan muutosta kirkollisvalituksella. Kirkollisvalitukseen ja sen valitusperusteisiin voit tutustua alla olevasta artikkelista:

Kirkollisvalitus ja valitusperusteet säädellään laissa

Kirkollisvalituksen tekemisen kelpoisuus

Pääsääntöisesti muutosta haetaan ensisksi päätöksen tehneeltä elimeltä oikaisuvaatimuksella. Kirkollisvalituksen voi tehdä oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä. Päätöksen tekemiseen ja koko päätöksentekoprosessiin on soveltuvin osin noudatettava normaalia hallintopäätöstä koskevaa menettelyä.

Kuka tahansa ei saa hakea muutosta kirkollisvalituksella oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen. Vain sellaisella henkilöllä on oikeus hakea muutosta kirkollisvalituksella, joka on tehnyt asiassa oikaisuvaatimuksen. Jos kuitenkin päätös muuttui oikaisuvaatimuksen johdosta, on laajemmalla joukolla ihmisiä oikeus tehdä kirkollisvalitus. Myös asianosaisella on oikeus tehdä kirkollisvalitus, jos päätös muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta. Enää ei siis edellytetä sitä, että asianosainen olisi itse ollut oikaisuvaatimuksen tekijä. Samanlainen muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksella muutetun päätöksen johdosta on myös jokaisella seurakunnan jäsenellä.

Voit tutustua kirkkolakiin:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.