Välitysliikkeen kanssa tehtäviä kiinteistöä koskevia toimeksiantoja säätelee oma lakinsa. Välitystoimeksianto voi koskea kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston myyntiä, ostoa, vaihtoa taikka vuokraoikeuden hankkimista. Jos välitettävä kohde kuuluu toimeksiantajan elinkeinotoiminnan piiriin, ei laki sovellu. Jos toimeksiantajan vastapuoli hankkii kohteen omistus- tai vuokraoikeuden elinkeinotoimintaa varten, laki ei sovellu osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien määräytymiseen.

Satunnaiseen ja mainostamattomaan kiinteistönvälitykseen sekä majoitusliikkeen harjoittamaan majoitustoimintaan ei lakia sovelleta. Lain tarkoittamaa kiinteistönvälitystä ei ole myöskään lomahuoneiston käyttöoikeuden välitys, jos käyttöoikeussopimus tehdään enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Vuokrahuoneiston välitys ja välitysliike 

Vuokrahuoneiston välityksestä on kyse silloin, kun välittäjän päämääränä on saattaa osapuolet kosketuksiin toistensa kanssa asuinhuoneistoa tai liikehuoneistoa koskevan huoneenvuokrasopimuksen aikaansaamiseksi. Tulon tai muun taloudellisen edun tavoitteleminen on olennaisena osana vuokrahuoneiston välitystä ja välittäjä toimii elinkeinonharjoittajana välittäessään vuokrahuoneistoja. 

Kiinteistönvälitysliike ja vuokrahuoneiston välitysliike ovat siis molemmat välitysliikkeitä. Välitysliikkeellä tarkoitetaan sellaista liikettä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen saattaa osapuolet kosketuksiin toistensa kanssa, jotta välityskohdetta koskeva kauppa saadaan aikaiseksi tai vaihto, vuokrasopimus tai muun käyttöoikeuden luovutussopimus.  

Lue lisää kiinteistönvälittäjän vastuusta.

Suomen Juristit Oy
09.02.2015

Nopeaa apua lakiasioihin.