Kiinteistönvälittäjän vastuu

Miten laaja on kiinteistönvälittäjän vastuu?

Välittäjän on toimittava ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen. Välittäjän tulee ottaa huomioon sekä toimeksiantajan että tämän vastapuolen edut. Suorituksen tulee vastata markkinoinnissa annettuja tietoja. Välitystehtävää on ryhdyttävä suorittamaan viivytyksettä toimeksiantosopimuksen tekemisen jälkeen, ellei toimeksiantajan etu muuta vaadi.

Välittäjän vastuu perustuu tuottamukseen. Vastuun laajuus ei siis ole samaa luokkaa kuin esim. kiinteistön myyjän, joka saattaa tuottamuksestaan riippumatta joutua vastaamaan kiinteistökaupan virheestä. Välittäjä voi joutua korvausvastuuseen, jos hän ei ole menetellyt välitystehtävässä edellytetyllä tavalla huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Korvausvastuuta ei synny, jos virhettä toimintatavassa ei voida osoittaa.

Virhe kiinteistönvälittäjän toiminnassa voi olla käytännössä tiedonanto- tai selonottovelvollisuuden laiminlyönti. Välittäjän on annettava toimeksiantajalle ja tämän vastapuolelle kaikki tarvittavat tiedot. Toimeksiantajan vastapuolelle on erityisesti annettava tiedot, joiden voidaan katsoa vaikuttavan tämän päätöksentekoon. Jos välittäjä epäilee hänelle annettujen tietojen oikeellisuutta, on hänen selonottovelvollisuutensa nojalla varmistuttava tietojen paikkansa pitävyydestä. Muutoin suorituksessa voi olla virhe, joka johtaa korvausvastuuseen. Jos tietoja ei kohtuudella voida tarkistaa, on välittäjän ilmoitettava vastapuolelle, ettei tietojen oikeellisuutta ole voitu tarkistaa.

Välittäjä ei vastaa sellaisesta kiinteistön virheestä, joka on todettavissa vain rakenteita purkamalla tai teknisiä apuvälineitä käyttämällä. Tälläisesta salaisesta virheestä vastaa myyjä, vaikkei hän olisi siitä edes tietoinen.

Välittäjän virheen johdosta toimeksiantalla on oikeus hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Toimeksiantajan vastapuoli voi vaatia korvausta vahingosta, jonka välittäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut.

Toimeksiantajalla on virheen johdosta myös oikeus purkaa toimeksiantosopimus ennen kuin hän on hyväksynyt välityskohteesta tehdyn tarjouksen. Sopimusta ei saa purkaa, jos virhe on toimeksiantajan kannalta vähäinen.

Nopeaa apua lakiasioihin.