Kulutushyödykkeiden tarjonta

Kulutushyödykkeiden tarjonta on ko. hyödykkeiden kaupan pitämistä, elinkeinonharjoittajan tarjouksia sopimuksen tekemisestä sekä kuluttajiin kohdistettuja kehotuksia tarjouksen tekemiseen. Kulutushyödykkeiden tarjonta kuuluu kuluttajansuojalain soveltamisalaan.

Markkinointi

Markkinointi on kuluttajille suunnattu tiedottamista. Markkinointi käsittää sekä tarjouksen että myynnin. Markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Markkinoinnista on myös käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Hyvän tavan vastaista mainonta voi olla esim. silloin kun se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa tai silloin kun se loukkaa ihmisarvoa, uskonnollista tai poliittista vakaumusta. Mainonta voi olla myös hyvän tavan vastaista jos siinä esiintyy henkilöön liittyvään seikkaan perustuvaa syrjintää.

Alaikäisille suunnattua tai alaikäiset yleisesti tavoittavaa markkinointia arvioidaan tiukemmin kriteerein, kun mainontaa muuten.  Alaikäisille suunnattu mainonta voi tapahtua esimerkiksi kouluilla tai alaikäisille suunnatuissa julkaisuissa. Menettelyä pidetään sopimattomana, jos se on elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen menettelytavan vastainen. Samoin sopimattomaksi katsotaan sellainen menettely, joka on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös tai kulutushyödykkeeseen liittyvä muu päätös ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt. Jos menettely on suunnattu tietylle kuluttajaryhmälle, menettelyn sopimattomuutta arvioidaan tämän kuluttajaryhmän näkökulmasta.

Nopeaa apua lakiasioihin.