Miten kirjaamisasiaa käsitellään?

Kirjaamisasia tulee vireille, kun hakemus on esitetty tai toimitettu toimivaltaiselle kirjaamisviranomaiselle. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehdään merkintä myös vireillä olevista kirjaamisasioista. Puuttuva selvitys suoritetusta varainsiirtoverosta ei estä hakemuksen vastaanottamista ja vireille tuloa.

Kirjaamisviranomaisen hankkii omasta aloitteestaan selvityksen sellaisista asian ratkaisemiseksi tarpeellisista seikoista, joita koskevat tiedot se voi saada lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä taikka muista kirjaamisviranomaisen käytettävissä olevista rekistereistä.

Jos hakemus on puutteellinen, hakijaa kehotetaan täydentämään hakemustaan. Täydennyskehotusta ei anneta, jos on ilmeistä, ettei kirjausta voida hakemuksen perusteella tehdä. Jollei hakija noudata täydennyskehotusta, hakemus voidaan jättää tutkimatta.

Kirjattavaan oikeuteen liittyvien seikkojen selvittämiseksi hakijalle tai muulle henkilölle voidaan varata tilaisuus antaa kirjallinen lausuma taikka kutsua tämä määrättynä aikana kansliaan kuultavaksi. Jos kirjaamisasiassa esitetään väite, joka estää kirjaamisen, voi kirjaamisviranomainen sen johdosta antaa osoituksen riitaisen seikan käsittelemisestä eri oikeudenkäynnissä. Osoitus annetaan sille, jolla on riitaisesta seikasta näyttötaakka. Hakijalle osoitus annetaan uhalla, että hakemus jätetään muutoin tutkimatta ja muulle henkilölle uhalla, että hakijalle voidaan muutoin myöntää lainhuuto, kiinnitys tms.

Nopeaa apua lakiasioihin.