Lakiosa ja lapset

Lakiosa ja lapset esiintyvät aina yhdessä. Ilman lapsia ei ole lakiosaa. Lakiosa on puolet rintaperilliselle, eli lapselle, tulevan perintöosan arvosta. Jokaisella lapsella on yhtäläinen oikeus lakiosaan. Lakiosaoikeus on myös erillinen kullakin lapsella. Jos perinnönjättäjällä oli useita lapsia, heillä on kullakin erikseen mahdollisuus vaatia lakiosaa tai olla vaatimatta sitä. Jos siis sisarusten A ja B isä C kuolee ja hän oli tehnyt testamentin henkilön D hyväksi, pitää sekä A:n että B:n molempien esittää lakiosavaatimus testamentinsaajalle, jos he haluavat saada lakiosansa isänsä jälkeen. Lakiosailmoitusta, jonka yksi lapsista on tehnyt, ei lueta toisen lapsen hyväksi.

Lakiosan laskeminen ja sopimuksenvaraisuus

Lakiosaoikeutta ei ole lapsella, jonka perinnönjättäjä on eläessään tehnyt perinnöttämäksi. Lakiosaa laskettaessa kuitenkin sekin, joka on tehty perinnöttömäksi, on otettava huomioon. Jos perittävällä on siis kaksi lasta, on kummankin lapsen perintöosa 1/2. Lakiosa on puolet perintöosasta, eli kummankin lakiosa on 1/4 jaettavasta jäämistöstä.

Lakiosa lasketaan jokaisen lapsen osalta erikseen. Lisäksi jokaisella lapsella on itsenäinen valta vaatia tiettyjen perittävän eläessään tekemien vastikkeettomien luovutusten huomioon ottamista jäämistöä jaettaessa. Tällaisia vastikkeettomia luovutuksia ovat esimerkiksi perittävän antama ennakkoperintö, suosiolahja, testamenttiin rinnastuva lahja sekä perittävän maksamat ylisuuret henkivakuutusmaksut. Arvomääräisen lakiosan suuruus voi siis siten vaihdella kahdenkin lapsen kesken, jos toinen lapsista ei vaadi ollenkaan lakiosaansa tai tiettyjen vastikkeettomien luovutusten huomioon ottamista.

Lakiosan täyttäminen on käytännössä vielä sopimuksenvarainen asia. Jos yksi lapsista tekee sopimuksen testamentinsaajan kanssa siitä, että hänen lakiosansa tulee täytetyksi 10000 euron rahasuorituksella, voi toinen lapsista tehdä sopimuksen testamentinsaajan kanssa siten, että hänen lakiosansa tulee täytetyksi 12000 euron arvoisen auton omistusoikeuden siirtämisellä.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.